Usługi prawnicze

Nasze usługi prawnicze

Świadczymy usługi w lokalu Kancelarii, siedzibie Klienta, jak również w innych miejscach, w zależności od potrzeb.

Klienci indywidualni
 • porady prawne w siedzibie Kancelarii lub innym uzgodnionym miejscu;
 • porady online;
 • porady telefoniczne;
 • reprezentacja na wszelkich etapach postępowania;
 • sporządzanie umów,
 • sporządzanie pism procesowych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
Sed do eiusmod tempor olor sit amet, consectetur a dicing elit, sed zead tempor

Corporate Law

Sed do eiusmod tempor olor sit amet, consectetur a dicing elit, sed zead tempor
Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil

Real Estate

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit

IP Law

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu

Immigration

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur

Business Setup

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt

Civil Law

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis

Entertainment

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque

Wills & Estates

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque

Działalność Pro bono

Zgodnie z art. 1. 1. Ustawy Prawo o Adwokaturze, adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Uważamy, że zawód adwokata jest zawodem misji i dużej odpowiedzialności społecznej, dlatego nasza Kancelaria oferuje nieodpłatną pomoc prawną dla osób najuboższych, żyjących na marginesie społeczeństwa, w zakresie m.in. udzielania porad prawnych, sporządzania pism procesowych, umów i ich projektów, a także zastępowania przed sądami i urzędami. Sprawę przyjętą w zakresie działalności Pro Bono obsługujemy z najwyższym poziomem staranności i zaangażowania. W sposób jasny i klarowny staramy się przedstawiać zagadnienia prawne osobom, nie mającym na co dzień żadnej styczności z językiem prawniczym. Szczególnie bliski jest nam los dzieci i zwierząt. Chętnie nawiązujemy współpracę z różnymi organizacjami społecznymi i fundacjami. Wierzymy, że nasza działalność Pro Publico Bono przyczynia się do pozytywnych zmian społecznych i poszerzania świadomości prawnej.

Zakres usług prawniczych

Zgodnie z art. 6 ustawy o adwokaturze, adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem porady prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Wszystko o czym rozmawiamy z Klientem zostaje tylko między nami – tajemnica zawodowa jest dla nas najwyższym priorytetem. Należycie zabezpieczamy wszelką dokumentację Klienta, przed osobami niepożądanymi, zarówno tą papierową jak i mailową.

prawo
  • Obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
  • Obrona oskarżonego w postępowaniu karnym,
  • Obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia,
  • Obrona w sprawach karnych skarbowych,
  • Obrona w sprawach o wykroczenia skarbowe,
  • Widzenia z osobami pozbawionymi wolności,
  • Udział we wszelkich czynnościach procesowych (przesłuchania, przeszukania, konfrontacje),
  • Pomoc w zbieraniu materiału dowodowego,
  • Pomoc prawna osobom zatrzymanym i tymczasowo zatrzymanym,
  • Reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych,
  • Działanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
  • Sporządzanie i wnoszenie: apelacji, kasacji, zażaleń, zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatnych aktów oskarżenia, subsydiarnych aktów oskarżenia, wniosków dowodowych, odpowiedzi na akty oskarżenia, sprzeciwów od wyroków zaocznych, sprzeciwów od wyroków nakazowych,
  • Warunkowe przedterminowe zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
  • Zawieszanie odroczonej kary pozbawienia wolności,
  • Sprawy w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej,
  • Przerwy w karze pozbawienia wolności,
  • Orzekanie kary zastępczej,
  • Dozór elektroniczny,
  • Rozkładanie grzywny na raty,
  • Umarzanie grzywny,
  • Ułaskawienia,
  • Wyroki łączne,
  • Zatarcia skazania,
  • Sprawy z Europejskiego Nakazu Aresztowania.
  • Rozwody,
  • Separacje,
  • Unieważnianie małżeństwa,
  • Alimenty (w tym egzekucje alimentów – również z zagranicy, uchylanie i wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego)
  • Podziały majątków,
  • Przysposabianie lub rozwiązywanie przysposobień,
  • Zezwolenia na wstąpienie w związek małżeński,
  • Doradztwo w przedmiocie umów majątkowych małżeńskich,
  • Sprawy o zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej w drodze umowy lub w postępowaniu przed sądem, 
  • Przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej lub jej przywrócenie,
  • Ustalenie kontaktów z dzieckiem, ich zmiana lub egzekucja,
  • Zakazanie osobistej styczności z dzieckiem, 
  • Ustalanie bądź zaprzeczanie ojcostwa lub macierzyństwa,
  • Uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka,
  • Sprawy dotyczące rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka,
  • Sprawy związane z zarządem majątkiem dziecka,
  • Sprawy związane z opieką i kuratelą,
  • Ubezwłasnowolnienia,
  • Przygotowywanie projektów umów i ugód w zakresie realizacji władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, wnioski o zezwolenie na dokonanie czynności bez zgody współmałżonka).
  • Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (m.in. wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce lekarskiej, naruszenie dóbr osobistych),
  • Sprawy związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych,
  • Sprawy z zakresu własności praw rzeczowych (m.in. ochrona własności lub posiadania, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanawianie służebności, powództwa o eksmisję, powództwa o immisje),
  • Odwoływanie darowizny,
  • Sprawy wieczystoksięgowe,
  • Windykacja należności,
  • Postępowanie windykacyjne i zabezpieczające,
  • Przygotowywanie i opiniowanie umów cywilno – prawnych,
  • Sporządzanie pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji, opinii prawnych, wniosków dowodowych,
  • Pomoc w zbieraniu materiału dowodowego.
  • Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
  • Pomoc w sporządzaniu testamentu,
  • Unieważnianie testamentu,
  • Zabezpieczanie spadku,
  • Sprawy o dział spadku,
  • Sprawy dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe,
  • Sprawy dotyczące zapisu i polecenia,
  • Sprawy o zachowek,
  • Wydziedziczenia,
  • Darowizny,
  • Pomoc w zbieraniu materiału dowodowego,
  • Postępowanie o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy,
  • Odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
  • Sprawy o przywrócenie do pracy,
  • Postępowanie o zapłatę należnego wynagrodzenia,
  • Sprawy o naruszenie praw pracowniczych,
  • Sprawy o ciężkie naruszenie obowiązków pracownika,
  • Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy,
  • Sprawy o mobbing,
  • Pomoc w zbieraniu materiału dowodowego,
  • Rozwiązywanie sporów pracowniczych,
  • Tworzenie umów i regulaminów oraz innych dokumentów wewnętrznych związanych z zakresem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, sporządzanie opinii prawnych z propozycjami rozwiązania problemu,
  • Opiniowanie umów o pracę,
  • Dochodzenie roszczeń rentowych i emerytalnych,
  • Świadczenia z tytułu ojcostwa i macierzyństwa.
  • Udzielanie porad prawych w ramach prawa administracyjnego procesowego i materialnego,
  • Reprezentowanie przed organami administracji, przed wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Udział w przesłuchaniach prowadzonych przez organy administracji,
  • Sporządzenie pism wszczynających postępowanie administracyjne,
  • Sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg, w tym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • Sporządzanie opinii prawnych, analiz,
  • Pomoc w zbieraniu materiału dowodowego,
  • Pomoc i doradztwo w zakresie uzyskania zezwoleń, koncesji, licencji,
  • Pomoc w interpretacji przepisów prawa.
  • zakładanie spółek,
  • bieżąca obsługa prawna,
  • tworzenie, rejestracja i likwidacja spółek,
  • wnioski o dofinansowanie działalności gospodarczej z UE;
  • dochodzenie należności – prowadzenie spraw na etapie sądowym i przedsądowym (m.in. sporządzanie wezwań do zapłaty), a także po prawomocnym zakończeniu postępowania – reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów uchwał, sporządzanie analiz prawnych, pozwów o zapłatę, wniosków, środków zaskarżenia,
  • sporządzanie umów,
  • analizy ksiąg wieczystych,
  • postępowanie wieczystoksięgowe,
  • uczestnictwo w negocjacjach,
  • pomoc przy wcielaniu w życie konkretnych rozwiązań,
  • pomoc przy interpretacji przepisów prawa.

Prawo rodzinne

W prawie rodzinnym, z uwagi na delikatną materię staramy się stworzyć atmosferę bezpieczeństwa i komfortu. Wiemy, że sprawy te, w których występują największe emocję, mogą być dla Klientów wyjątkowo trudne – szczególnie, że dotyczą osób najbliższych – dlatego staramy się otaczać ich w tym trudnym czasie wsparciem i zrozumieniem. Współpracujemy i konsultujemy się z psychologiami, terapeutami i innymi ekspertami, zapewniając naszym Klientom fachową pomoc psychologiczną. Jeśli to możliwe, szczególnie gdy w grę wchodzi dobro małoletniego dziecka, prowadzimy negocjacje, staramy się wypracowywać kompromisy i ugody. W sprawach tych, zdecydowanie większą radość stanowi dla nas osiągnięcie pomiędzy stronami zgodnego z dobrem dziecka kompromisu, aniżeli najkorzystniejsze nawet, lecz niewykonalne orzeczenie sądu.

Prawo karne

Wiemy, że w prawie karnym z uwagi na dużą ilość emocji i stresu towarzyszącą każdemu etapowi postepowania, często ciężko podjąć samemu właściwą decyzję lub na chłodno przemyśleć swoją sytuację, co może uniemożliwiać skuteczną, samodzielną obronę. Oskarżonego towarzyszy często presja ze strony organów ścigania oraz zawiłość i niejasność procedury karnej. W tych trudnych dla Klienta chwilach, staramy się prosto i rzeczowo przedstawić jego sytuację procesową, we wspólnej, szczerej rozmowie opracować najlepszą z możliwych linię obrony i zabezpieczyć interesy reprezentowanego na każdym etapie postępowania. Staramy się przewidywać konsekwencje pewnych zachowań i podejmować jedynie przemyślane decyzje, by reprezentować interesy osób, które nam zaufały na najwyższym stopniu rzetelności i precyzji.

Prawo cywilne i gospodarcze

W prawie cywilnym i gospodarczym, mając na względzie zasadę pisemności kładziemy nacisk na rzetelność i precyzję pism procesowych. Umowy sporządzamy w sposób przemyślany, tak aby każdy zapis był przejrzysty i nie powodował wątpliwości interpretacyjnych.

Porady online

Nasza Kancelaria wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów oferuje porady prawne online.