Komu przysługuje prawo do odmowy zeznań w postępowaniu cywilnym?

Prawnik wskazuje, że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, prawo do odmowy zeznań przysługuje: małżonkom stron (dotyczy to również małżonków rozwiedzionych i będących w separacji); ich wstępnym (np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie); zstępnym (np. dzieciom, wnukom); rodzeństwu; powinowatym w tej samej linii lub stopniu (np. szwagier, bratowa strony); osobom pozostającym ze stronami w stosunku przysposobienia (również po rozwiązaniu stosunku przysposobienia). Prawnik podkreśla, że […]