Odwołanie od decyzji administracyjnej

1.Komu przysługuje prawo wniesienia odwołania? Stronie, która brała udział w postępowaniu przed organem I Instancji, (należy podkreślić, że zgodnie z przepisami stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie) a także podmiotom na prawach strony czyli m.in. Prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka, Organizacjom Społecznym.   2. Jakie elementy powinny znaleźć się w […]