Zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej

Sąd może zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej w razie czasowej przeszkody w jej wykonywaniu. Przykładem może być np. przebywanie ojca dziecka w Zakładzie Karnym. Wniosek o zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej, należy kierować do sądu rodzinnego. Do wniosku należy dołączyć opłatę sądową. Wysokość opłaty wynosi 40 zł. Wskazaną kwotę należy uiścić bezpośrednio w kasie sądu lub na konto bankowe sądu. Właściwość sądu ustala się wg miejsca zamieszkania/pobytu dziecka.

Jeśli m.in. rozwój umysłowy dziecka i jego stan zdrowia na to pozwala, sąd powinien dokonać wysłuchania dziecka. Czynność ta jest wykonywana poza salą posiedzeń.

Postępowanie o zawieszenie władzy rodzicielskiej sąd może wszcząć w każdym czasie z urzędu. Każda osoba, której wiadomo o przesłankach uniemożliwiających wykonywanie władzy rodzicielskiej, powinna zawiadomić o tym sąd rodzinny. W razie zawieszenia władzy rodzicielskiej obojga rodziców, sąd opiekuńczy ustanawia dla małoletniego opiekę prawną.

Ustanie przeszkód uniemożliwiających wykonywanie władzy rodzicielskiej, nie powoduje, że władza rodzicielka odżywa z mocy prawa. W takiej sytuacji należy wystąpić do sądu, z wnioskiem o uchylenie postanowienia w przedmiocie zawieszenia wykonywania władzy rodzicielskiej.

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wrocławia i Wołowa. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button