Odebranie dziecka przez pracowników socjalnych, a zażalenie do sądu opiekuńczego

,,W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, w związku z przemocą w rodzinie, pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej. Pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie sądu opiekuńczego”.

Zagrożenie musi być bezpośrednie. Natychmiastowe odebranie dziecka nie może zatem dotyczyć sytuacji, gdy niebezpieczeństwo już minęło. Nie dotyczy to również sytuacji, gdy pracownik socjalny przewiduje, że zagrożenie może nastąpić w przyszłości.

Osobom, którym odebrano dziecko, przysługuje prawo złożenia zażalenia do sądu opiekuńczego. Osoby te informacje o możliwości zaskarżenia powinni otrzymać na piśmie od pracowników socjalnych lub policjantów biorących udział w czynnościach. Pracownicy socjalni/funkcjonariusze policji, powinni wskazać również sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

Zażalenie może być wniesione za pośrednictwem pracownika socjalnego lub policjantów, którzy dokonali odebrania dziecka. Są oni obowiązani przekazać pismo niezwłocznie do sądu.

 Sąd rozpatruje zażalenie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. W razie uznania braku podstaw odebrania dziecka, sąd zarządza natychmiastowe przekazanie dziecka osobom, którym zostało odebrane.

W przypadku stwierdzenia braku podstaw odebrania dziecka, sąd zawiadamia o tym przełożonych osób, które dokonały odebrania.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy na terenie Wrocławia i Wołowa. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button