Przerwa w karze pozbawienia wolności – kiedy jest możliwa?

Osadzenie skazanego w zakładzie karnym nie musi oznaczać, że będzie tam przebywać stale, aż do ostatniego dnia określonego w wyroku sądu.

Przesłanki udzielenia przerwy dzieli się na fakultatywne i obligatoryjne.

Przesłankami obligatoryjnymi są: choroba psychiczna albo inna ciężka choroba uniemożliwiająca wykonanie kary. Za ciężką chorobę uznaje taki stan osadzonego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub powodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Sąd rozpatrując sprawę, będzie posługiwać się opinią biegłego lekarza, oceniającej stan zdrowia skazanego. W przypadku gdy opinia będzie np. niepełna lub niejasna, można wnioskować np. o jej uzupełnienie lub o powołanie nowego biegłego. Należy jednak podkreślić, że wnioskujący o te czynności powinien wykazać wadliwości opinii. Nie będzie wystarczające wskazanie, że jesteśmy z opinii niezadowoleni. Z tego względu często konieczna jest pomoc prawnika, który bazując na doświadczeniu oraz wiedzy, jest w stanie wyartykułować błędy opinii i wysnuć właściwe konkluzje. Tym samym może przekonać sędziego do zlecenia kolejnych czynności w sprawie.

W sytuacji, jeśli skazany nie cierpi ma poważną chorobę, można próbować wnosić o udzielenie przerwy na podstawie przesłanki fakultatywnej. Chodzi tu o ,,ważne względy, rodzinne lub osobiste’’. Przykładem jest sytuacja, gdy obecność skazanego jest absolutnie niezbędna do zagwarantowania bytu czy opieki nad członkiem rodziny. We wniosku, a następnie na posiedzeniu należy wykazać sytuację, że celu tego nie można osiągnąć w żaden inny sposób niż przez udzielenie przerwy w karze.

Sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest Sąd Okręgowy, Wydział Penitencjarny, w obrębie którego skazany przebywa (odbywa karę pozbawienia wolności). Do wniosku należy dołączyć opłatę sądową.

Warto dodać, że wniosek o udzielenie przerwy może złożyć również dyrektor zakładu karnego.

Na postanowienie sądu skazany może złożyć zażalenie.

Kancelaria zajmuje się sporządzeniem wniosków o udzielenie przerwy w karze, a także całą reprezentacją przed sądem. W razie zainteresowania zapraszam do kontaktu.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy na terenie Wrocławia i Wołowa. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button