Postępowanie sądowe w sprawie karnej

Rozprawę główną rozpoczyna wywołanie sprawy. Następnie przewodniczący sprawdza, czy wszyscy wezwani stawili się. Weryfikuje czy nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy. Po tej czynności sąd otwiera przewód sądowy i prosi prokuratora o odczytanie aktu oskarżenia. Następnie przewodniczący pyta oskarżonego czy rozumie treść zarzutów oraz czy przyznaje się do zarzucanych czynów.

W tej sytuacji pole działania oskarżonego może być rożne. Może nie przyznawać się do popełnionych czynów i nie składać wyjaśnień. Może przyznać się do zarzucanych czynów i składać wyjaśnienia. Może również odpowiadać tylko na pytania obrońcy, nie odpowiadając jednocześnie na pytania sądu. Wszystko zależeć powinno od ustalonej linii obrony i konkretnej sytuacji, w której znajduje się oskarżony.

W sytuacji nieprzyznawania się do winy, sąd na kolejne terminy rozplanowuje postępowanie dowodowe. Zarządza wezwanie świadków. Może zwracać się do odpowiednich instytucji z różnymi zapytaniami. Może przeprowadzać oględziny lub eksperymenty procesowe. Może również opuszczać dowody z dokumentów i nagrań. Działanie sądu często zależy od trudności i skomplikowania sprawy.

W czasie postepowania sądowego, a wcześniej również na etapie postepowania przygotowawczego, oskarżony może sam wnosić o przeprowadzenie różnych dowodów, w tym wnioskować o przesłuchanie świadków.

Sąd może oddalić wniosek dowodowy m.in. w sytuacji, gdy zmierza do przedłużenia postępowania, okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy lub w sytuacji gdy przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne.

 Warto podkreślić, że w sytuacji, gdy oskarżony nie przyznaje się do winy – zanim zapadnie wyrok w sprawie – odbywa się zazwyczaj co najmniej kilka rozpraw sądowych. Celem wyznaczenia kolejnego terminu sąd zarządza przerwę lub odracza rozprawę.

 Kiedy sąd uzna, że przeprowadzone zostały wszelkie dowody w sprawie, zamyka przewód sądowy i udziela głosu stronom. W praktyce często sąd nie wydaje wyroku bezpośrednio po wysłuchaniu mów końcowych, ale odracza jego ogłoszenie do 7 dni.

Od wydanego wyroku służy apelacja. Ten środek odwoławczy wnosi się do sądu II instancji, za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok w sprawie. Wcześniej należy złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. Wniosek ten wnosi się do sądu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku.

We wniosku należy określić, czy wnosi się o uzasadnienie wyroku w całości czy w części. Jeśli wnosimy o uzasadnienie wyroku w części, to należy dokładnie określić o jaką część chodzi. Możemy np. wnosić o uzasadnienie wyroku jedynie w zakresie wymierzonej kary/środków karnych.

Od momentu otrzymania uzasadnienia wyroku, termin na wniesienie apelacji wynosi 14 dni.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy na terenie Wrocławia i Wołowa. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button