Potrzeba powołania biegłego sądowego

Najprościej pisząc o biegłego powinno się wystąpić w sytuacji, kiedy w sprawie występują wiadomości specjalne, które wykraczają poza wiedzę przeciętnego, dorosłego człowieka. Przykładem będzie wycena nieruchomości czy np. ocena stopnia hałasu.

 W sprawach cywilnych sąd co do zasady podejmuje czynności na wniosek stron, a zatem jeśli wniesiemy pozew i mimo skomplikowania sprawy nie zawnioskujemy o powołanie biegłego, możemy sprawę przegrać. W sprawach cywilnych sąd bowiem podejmuje czynności z urzędu jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Wyjątkiem może być np. sprawa o ubezwłasnowolnienie, gdzie sąd zawsze obowiązkowo powołuje biegłych lekarzy do przebadania osoby, co do której istnieją podstawy ubezwłasnowolnienia.

Oczywiście biegły sądowy nie jest nieomylny. Jeśli uznamy, że jego opinia jest nierzetelna i niejasna, możemy zawnioskować do sądu by dopuścił dowód z opinii uzupełniającej lub powołał nowych specjalistów. Możemy również wnioskować o wezwanie biegłych na rozprawę, celem zadania im pytań do sporządzonej opinii.

Jeśli sąd oddali nasz wniosek, najlepiej złożyć zastrzeżenia do protokołu sądowego, dzięki czemu otwieramy sobie drogę do podnoszenia błędnego działania sądu w apelacji.

W sprawach karnych sąd znacznie częściej podejmuje inicjatywę w powoływaniu biegłych, gdyż w takich sprawach zobligowany jest działać z urzędu i dochodzić tak zwanej prawdy materialnej. Najczęściej powołuje biegłych na okoliczność stanu poczytalności sprawcy w chwili popełniania czynu zabronionego i możliwości samodzielnego działania w procesie.

Prawnik podkreśla, że dowód z opinii biegłego może być powoływany we wszelkich rodzajach spraw – również w gospodarczych, administracyjnych czy pracowniczych.

Wpis stanowi jedynie niewielki fragment tematyczny. W przypadku chęci szerszego zgłębienia tematu oraz w przypadku potrzeby zlecenia sprawy w okolicach m.in. Wołowa czy Wrocławia, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button