Bezpodstawne wzbogacenie – dochodzenie roszczeń

Zgodnie z przepisami kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, jest zobowiązany do jej wydania. Gdy wydanie wartości w naturze nie jest możliwe, zobowiązany jest do zwrotu wartości.

Wzbogacenie może polegać na uzyskaniu korzyści, która może mieć dowolną postać. Ciężar dowodu spoczywa na zubożonym (wnoszącym powództwo).

Zobowiązany do zwrotu korzyści, może żądać zwrotu nakładów koniecznych oraz innych nakładów jeśli zwiększają wartość rzeczy w chwili wydania. Może także zabrać te nakłady, przywracając stan poprzedni.

Pozew należy wnieść do sądu, w okręgu którego pozwany ma miejsce zamieszkania. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi, który nie jest osobą fizyczną, wytacza się według miejsca ich siedziby. Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.

Prawnik podkreśla, że jeśli wartość przedmiotu sporu nie jest większa niż 75 tysięcy złotych, to właściwy będzie Sąd Rejonowy. W przypadku kwot powyżej 75 tysięcy złotych, pozew należy kierować do Sądu Okręgowego. 

Roszczenie o wydanie przedmiotu wzbogacenia przedawnia się w ciągu 6 lat. Jeśli roszczenie związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą, to termin ten wynosi 3 lata.

W razie pytań zapraszam do kontaktu. Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wrocławia i Wołowa. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button