Pytania i odpowiedzi

W celu pomocy naszym klientom publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące prawa.

pytania i odpowiedzi o prawie
  • Należy napisać wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych – z zaznaczeniem zakresu (w całości lub w części). Do wniosku należy obligatoryjnie dołączyć formularz – oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2914r.), a także dowody na potwierdzenie swojego stanowiska – dokumentacja potwierdzająca wydatki/zobowiązania.

  • Należy wnieść do Sądu I Instancji wniosek o uzasadnienie (w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia), następnie od momentu otrzymania uzasadnienia jest termin 14 dni na wniesienie apelacji.

  • Prawo do: niezwłocznego kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym i bezpośredniej rozmowy z nim, otrzymania odpisu protokołu zatrzymania, bycia wysłuchanym, odmowy składania wyjaśnień, zawiadomienia wskazanej osoby, pracodawcy, szkoły, uczelni, prawo do wniesienia zażalenia na zatrzymanie, prawo do informacji o przyczynie zatrzymania, prawo do niezbędnej pomocy medycznej, natychmiastowego zwolnienia jeśli przyczyny zatrzymania przestaną istnieć. Jeśli zatrzymany nie zna wystarczająco języka polskiego – prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeśli zatrzymany nie jest obywatelem polskim, prawo do kontaktu z urzędem konsularnym lub z przedstawicielem dyplomatycznym państwa, którego jest obywatelem.

  • We wniosku dowodowym muszą być następujące elementy: oznaczenie stron, sądu, sygnatura akt, data, podpis wnoszącego oraz wskazanie okoliczności na jaką wnosimy dany dowód (teza dowodowa), np. ,,na okoliczność ustalenia charakteru prawnego oraz sposobu korzystania z nieruchomości położonej w (…)’’

  • Datę i miejsce zawarcia, określenie stron umowy, przedmiot umowy, określenie zobowiązania, podpisy stron.