Zawieszenie sprawy rozwodowej

Zawieszenie postępowania rozwodowego przez sąd z urzędu

Jeśli sąd uzna, że istnieją szanse na utrzymanie małżeństwa (że rozpad pożycia stron jeszcze nie nastąpił), może zawiesić postępowanie rozwodowe. Jest to zawieszenie niezależne od wniosków i woli stron. Na zawieszenie przysługuje stronom zażalenie do sądu apelacyjnego.

Takie zawieszenie może nastąpić tylko raz w czasie trwania procesu. Podjęcie zawieszonego postępowania następuje na wniosek stron, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia postępowania.

Jeśli żadna ze stron w ciągu roku od dnia zawieszenia nie złoży wniosku o podjęcie postępowania, sprawa zostanie umorzona.

Warto dodać, że postępowanie rozwodowe zostanie obligatoryjnie zawieszone również, jeśli powód nie stawi się bez usprawiedliwienia na pierwsza rozprawę sądową.

Podstawa zawieszenia  z urzędu art. – 440 kpc.

Zawieszenie postępowania rozwodowego na zgodny wniosek stron

Sąd może również zawiesić postępowanie rozwodowe na zgodny wniosek stron (małżonków). Postępowanie może zostać podjęcie również dopiero po upływie 3 miesięcy od daty zawieszenia.

Podstawa zawieszenia na zgodny wniosek stron – art. 178 kpc

adwokat Patrycja Pietryka

Share Button