Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w czasie trwania procesu o rozwód

Można żądać udzielenia zabezpieczenia jeżeli uprawdopodobni się roszczenie oraz interes prawny. Interes prawny mamy wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia. Inną przesłanką jest sytuacja, gdy brak zabezpieczenia w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Z wnioskiem o zabezpieczenie kontaktów można wystąpić w pozwie o rozwód, w odpowiedzi na pozew o rozwód lub w osobnym piśmie.

Należy pamiętać, że jeśli wniosek nie jest składany wraz z pozwem o rozwód, do pisma należy dołączyć opłatę sądową w kwocie 40 zł. 

We wniosku należy dokładnie sprecyzować żądanie. Chodzi o określenie dlaczego domagamy się zabezpieczenia kontaktów, np. wskazując, że przyczyną jest utrudnianie kontaktów przez drugiego rodzica/brak wspólnego stanowiska oraz m.in., że brak uregulowania kontaktów przyczyni się do rozluźnienia więzi z dzieckiem, co będzie sprzeczne z jego dobrem oraz będzie miało negatywne konsekwencje w zakresie jego rozwoju.

Następnie określamy jak chcielibyśmy nasze kontakty realizować, pisząc np.

,,wnoszę o ustalenie kontaktów z małoletnią (…), w ten sposób by odbywały się w każdą środę i czwartek od godziny 16.00 do godziny 18.00 oraz w co drugą sobotę od godziny 11.00 do godziny 15.00,  poza miejscem zamieszkania powódki i bez jej obecności”. 

W sprawach dotyczących pieczy nad małoletnimi dziećmi i uregulowania kontaktów z dziećmi, sąd orzeka w przedmiocie zabezpieczenia po przeprowadzeniu rozprawy (po przesłuchaniu stron), zatem sąd nie może podjąć rozstrzygnięcia w przedmiocie zabezpieczenia kontaktów na posiedzeniu niejawnym.

W przypadku zawiłości prawnych najlepiej skorzystać z porady prawnej prawnika (adwokata),  w przypadku braku dostatecznych możliwości finansowych można wystąpić do sądu o wyznaczenie prawnika (adwokata) z urzędu. Jeśli brak dostatecznych możliwości finansowych będzie należycie wykazany, wówczas sąd przyzna prawnika (adwokata)z urzędu.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednam możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach polski.

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

 

 

Share Button