Wypadek na śliskiej drodze. Kto ponosi odpowiedzialność? Jak domagać się odszkodowania?

W razie wypadku na drogach gminnych odpowiedzialność ponosi wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na drogach powiatowych zarząd powiatu, wojewódzkich zarząd województwa, zaś na drogach krajowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Te podmioty są odpowiedzialne za utrzymanie dróg w należytym stanie.

Za wypadek na drogach wewnętrznych odpowiada właściciel terenu, najczęściej jest to spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa lub prywatne przedsiębiorstwo.

Odpowiedzialność  jest oparta o zasadę winy. Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne co oznacza, że poszkodowany musi udowodnić winę, zebrać i przedstawić wszelkie niezbędne dowody dotyczące wypadku (wskazać np. świadków, dowody z dokumentów – notatki policji, straży miejskiej, zdjęcia itp.) oraz ustalić podmiot odpowiedzialny za stan drogi.

Pojęcie szkody nie zostało jednoznacznie zdefiniowane w kodeksie cywilnym. Można przyjąć, że szkoda to powstała wbrew woli samego poszkodowanego różnica między jego dotychczasowym stanem majątkowym a stanem, który zaistniałby, gdyby nie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

W praktyce często ustalenie odpowiedzialności nie jest proste i rolę będzie odgrywać wiele czynników. Przykładowo, jeśli śliska nawierzchnia utrzymywała się kilka dni, a podmiot odpowiedzialny jej nie zlikwidował, to oczywiście zaniedbał swoje obowiązki. Natomiast, jeśli tego dnia padał śnieg, a następnie bezpośrednio został zmrożony, to prawdopodobnie podmiot właściwy nie miał odpowiedniego czasu, by wywiązać się ze swoich obowiązków, wobec czego żądanie odszkodowania będzie nieuzasadnione.  W takiej sytuacji nie warto dochodzić kwoty, a tym bardziej występować do sądu, gdyż w przypadku oddalenia naszego żądania, będziemy musieli zwrócić koszty sądowe przegranej sprawy.

W przypadku jednak, jeśli zaniedbanie podmiotu odpowiedzialnego jest ewidentne, należy wystosować do niego  wezwanie do zapłaty, w którym należy opisać zdarzenie, wskazać dowody, wykazać, że ta konkretna szkoda ma związek z tym konkretnym zaniedbaniem oraz podać kwotę odszkodowania wraz z uzasadnieniem. Obroną podmiotu odpowiedzialnego będzie najprawdopodobniej twierdzenie, że nie zachowaliśmy należytej ostrożności, jaka jest wymagana przy takich zimowych warunkach pogodowych.

Jeśli dostaniemy odmowę zapłaty, możemy wystąpić na drogę sądową. Tutaj należy pamiętać, że opłata sądowa wynosi 5 procent żądanego odszkodowania. W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia sądowego, możemy wnosić apelację do sądu II Instancji.

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką. Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach Polski.

adwokat Patrycja Pietryka

 

 

 

 

Share Button