Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

I. Sąd obligatoryjnie odracza wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary do czasu ustania przeszkody.

Za ciężką chorobę uważa się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Kodeks nie definiuje pojęcia ciężkiej choroby, pozostawiając każdorazowo ocenę stanu zdrowia skazanego sądowi.

II. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

,,Zbyt ciężkie skutki dla skazanego” należy oceniać indywidualnie, w oparciu o konkretną sytuację życiową.

Generalnie, do fakultatywnych przesłanek uzasadniających skorzystanie z instytucji odroczenia wykonania kary zalicza się:

  • konieczność zapewnienia opieki innym członkom rodziny ze względu na ich wiek, chorobę lub kalectwo, gdy opieki tej nie mogą zapewnić inne osoby;
  • konieczność uregulowania ważnych spraw zawodowych, osobistych lub majątkowych;
  • potrzebę wykonania pilnych prac polowych;
  • konieczność okresowego zapewnienia rodzinie środków do życia;
  • wydarzenie losowe wymagające pilnego podjęcia.

Brak możliwości kontynuowania nauki może być uznany za ciężki skutek  tylko wówczas, gdy natychmiastowe wykonanie kary powoduje przerwanie edukacji, której koniec lub wyodrębniony jej fragment (klasa, semestr) jest nieodległy (Postulski Kazimierz, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. IV, LEX).

Trudności w prowadzeniu gospodarstwa rolnego nie uzasadniają z reguły odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.  Zgodnie bowiem z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21.09.2000 r., II AKz 344/00, ,,gospodarstwo rolne jest rodzajem zakładu gospodarczego, który można prowadzić i przez osoby najemne bądź zaniechać prowadzenia go, gdy nie ma po temu możliwości”

Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, ale łączny okres odroczenia nie może przekroczyć jednego roku, chyba że chodzi o kobietę ciężarną lub o kobietę w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki.

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o odroczenie jest Sąd Rejonowy, który orzekł w pierwszej instancji. Sąd rozpoznaje sprawę w składzie jednego sędziego.

Skazany lub jego adwokat zobowiązany jest uiścić opłatę sądową od wniosku w kwocie 80 zł. 

Postanowienie o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności, jak i postanowienie odmawiające odroczenia jest wykonalne od dnia jego wydania. 

Do wniosku o odroczenie kary skazany lub jego adwokat może dołączyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary, który należy odpowiednio uzasadnić. Taki wniosek będzie rozpoznawany przez sąd w pierwszej kolejności.

W przypadku zawiłości prawnych najlepiej skorzystać z porady prawnej prawnika (adwokata).

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

 

Share Button