Właściwość sądu w sprawach o rozwód

Prawnik wskazuje, że właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy o rozwód jest zawsze Sąd Okręgowy. Sądy Okręgowe dzielą się na Wydziały, które rozstrzygają określone kategorie spraw. Do rozpoznania spraw o rozwód właściwy jest wydział cywilny, natomiast w II Instancji (w przypadku wniesienia apelacji) właściwym do rozpoznania sprawy  jest sąd apelacyjny.

Jeśli w sprawie o rozwód w I Instancji orzeczenie wyda sąd niewłaściwy w sprawie, skutkuje to nieważnością postępowania. 

Właściwość miejscową w sprawach o rozwód określa art. 41 kpc, zgodnie z którym:

,, Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda”.

W sytuacji braku możliwości oznaczenia właściwości sądu na podstawie kryterium ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, wyłącznie właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, jeżeli zaś i tej podstawy nie ma, wyłącznie właściwy staje się sąd miejsca zamieszkania powoda.

Prawnik wskazuje, że w przypadku, jeśli oboje małżonkowie mieszkają za granicą, należy złożyć wniosek do Sądu Najwyższego, który ustali właściwość miejscową w sprawie. ,,Wyznaczenie sądu może nastąpić na wniosek powoda, przed wszczęciem postępowania w sprawie (…), oznaczenie przez Sąd Najwyższy sądu, przed który należy wytoczyć powództwo, może nastąpić tylko w takiej sprawie, w której zachodzi jurysdykcja krajowa sądów polskich i jest dopuszczalna droga sądowa, (…). Do postanowienia oddalającego wniosek, mimo że nie przysługuje zażalenie, należałoby sporządzić uzasadnienie, chociażby dlatego, aby wskazać przyczynę oddalenia wniosku i sąd właściwy miejscowo, gdy są podstawy do jego ustalenia” (Sądowe Komentarze Tematyczne. Rozwód i Separacja, wyd. Beck, wyd. 4, pod red. Jacka Ignaczewskiego, str. 236)

W przypadku zawiłości prawnych najlepiej skorzystać z porady prawnej prawnika/adwokata, w przypadku braku dostatecznych możliwości finansowych można wystąpić do sądu o wyznaczenie adwokata z urzędu. Jeśli brak dostatecznych możliwości finansowych będzie należycie wykazany, wówczas sąd przyzna prawnika/adwokata z urzędu.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach polski.

Pozdrawiam,

adwokat  Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button