Wątpliwość co do bezstronności sędziego – co można zrobić?

Jeśli mamy wątpliwość co do bezstronności sędziego, możemy złożyć wniosek o jego wyłączenie.

Sytuacja ta może dotyczyć różnego rodzaju powiązań zawodowych, majątkowych, czy też wszelkiego rodzaju relacji międzyludzkich. Jeśli chodzi o relacje międzyludzkie to może chodzić np. o przyjaźń, miłość czy nienawiść.

Zgodnie z jednym z postanowień Sądu Najwyższego, podstawę do wyłączenia sędziego może stanowić niechętny stosunek sędziego do strony okazywany w toku postępowania.

Wniosek należy zgłosić przed przystąpieniem do rozprawy. Późniejsze złożenie wniosku jest dopuszczalne wówczas, gdy przyczyna wyłączenia powstała później lub gdy strona poznała ją dopiero po przystąpieniu do rozprawy. W takiej sytuacji wniosek można złożyć również ustnie do protokołu. We wniosku należy wskazać sędziego, którego wyłączenie dotyczy oraz uprawdopodobnić zasadność żądania.

Do czasu rozpatrzenia takiego wniosku, sędzia będzie miał ograniczenie w prowadzeniu sprawy – będzie mógł rozpatrywać jedynie czynności niecierpiące zwłoki.

Wniosek będzie rozpoznawał sąd, w którym sprawa się toczy, zaś w sytuacji braku dostatecznej liczby sędziów (postanowienie wydaje sąd w składzie 3 sędziów), wniosek rozpatrywać będzie sąd nad nim przełożony.

Na postanowienie o oddaleniu wniosku przysługuje zażalenie.

Jeśli mimo wniesienia zażalenia, wniosek nie zostanie uwzględniony, nie będziemy mogli wnosić kolejnego wniosku opartego na tych samych przesłankach. Ma to na celu zapobieżeniu sytuacji przewlekania postępowania.

Podkreślić należy, że okoliczność, iż sędzia reprezentuje pogląd prawny niekorzystny dla strony, nie stanowi podstawy wyłączenia.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach Polski.

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button