Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary

Co do zasady, skazany może być warunkowo przedterminowo zwolniony z zakładu karnego po odbyciu połowy kary. Jednak w pewnych sytuacjach termin ten ulega wydłużeniu. Chodzi tutaj o recydywistów, gdzie sąd może zastosować warunkowe zwolnienie, dopiero po odbyciu przez nich co najmniej 2/3 kary, zaś w przypadku multirecydywistów okres ten wynosi co najmniej 3/4 kary.

Wymóg odbycia co najmniej 3/4 kary dotyczy także skazanych, którzy z czynu zabronionego uczynili sobie stałe źródło dochodów, popełnili przestępstwo w zorganizowanej grupie oraz osób, które popełniły przestępstwo o charakterze terrorystycznym.

Osobę skazaną na dożywocie można zwolnić dopiero po odbyciu 25 lat kary, natomiast osobę skazaną na 25 lat można zwolnić dopiero po odbyciu 15 lat kary.

Adwokat podkreśla, że skazanego na karę pozbawienia wolności sąd, może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary, uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

,, Funkcją warunkowego przedterminowego zwolnienia jest przyśpieszenie i ułatwienie osobie, która z powodu popełnienia przestępstwa znalazła się w izolacji penitencjarnej – readaptacji społecznej, jeżeli istnieje co do niej pozytywna prognoza kryminologiczna” Konarska-Wrzosek Violetta (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. II

Opłata sądowa od wniosku wynosi 45 zł.

Uwzględnienie wniosku zależy wyłącznie od uznania sądu. Nawet jeśli w sprawie występują przesłanki do zwolnienia, sąd może wniosku nie uwzględnić. Instytucja ta ma bowiem zawsze charakter fakultatywny.

Posiedzenie w przedmiocie warunkowego, przedterminowego zwolnienia, powinno odbyć się w zakładzie karnym, w którym aktualnie przebywa skazany.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, przysługuje zażalenie w terminie 7 dni do Sądu wyższej Instancji.

adwokat Patrycja Pietryka

Share Button