W jakich sytuacjach małżeństwo cywilne może być unieważnione?

Unieważnienie małżeństwa cywilnego przez sąd ma ten skutek, że związek małżeński traktowany jest tak jak gdyby wcześniej w ogóle nie istniał.

Przesłanki unieważnienia małżeństwa cywilnego są następujące:

  • Wiek. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Jeśli brak tych przesłanek, unieważnienia małżeństwa może domagać się każdy z małżonków.
  • Pozostawanie we wcześniej zawartym małżeństwie.
  • Ubezwłasnowolnienie całkowite.
  • Choroba psychiczna/niedorozwój umysłowy (zgodnie z orzecznictwem sądowym, unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków może nastąpić tylko wówczas, gdy przeszkoda ta istniała w dacie zawierania związku małżeńskiego).
  • Istnienie pomiędzy małżonkami stosunku pokrewieństwa w linii prostej, w linii bocznej (rodzeństwo, w tym przyrodnie i pozamałżeńskie), powinowactwa w linii prostej.
  • Istnienie pomiędzy małżonkami stosunku przysposobienia (jeśli małżeństwo zawarli adoptujący i adoptowany);
  • Złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli, pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony, pod wpływem bezprawnej groźby. Prawnik podkreśla, że nie można żądać unieważnienia małżeństwa po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą – a w każdym wypadku po upływie lat trzech od zawarcia małżeństw.
  • małżeństwo było zawarte przez pełnomocnika, a brak było zezwolenia sądu na zawarcie małżeństwa w takiej formie albo jeżeli pełnomocnictwo było nieważne lub skutecznie odwołane;

Na marginesie prawnik wskazuje, że unieważnienie małżeństwa kościelnego to zupełnie inna kwestia. Procedura ta regulowana jest przez prawo kanoniczne. Proces przeprowadzany jest przed sądami kościelnymi, które znajdują się w każdej diecezji przy kurii diecezjalnej.

adwokat Patrycja Pietryka

 

 

 

 

Share Button