Urlop ojcowski, a tacierzyński

Urlop ojcowski

Prawnik informuje, że zgodnie z art. 1823 § 1 kodeksu pracy, pracownik – ojciec, wychowujący dziecko (który jest jego naturalnym rodzicem, jak również, który dziecko przysposobił), ma prawo do skorzystania z urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. W przypadku dziecka, wobec którego została podjęta decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego nie dłużej niż do ukończenia przez niego 10 roku życia.

Z urlopu pracownik – ojciec może skorzystać jednorazowo albo dwukrotnie – wówczas każdorazowo wyłącznie w wymiarze 1 tygodnia.

Urlop ten jest udzielany na wniosek zainteresowanego. Ojciec zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu.

Pracodawca ma obowiązek udzielić zgody, chyba że występują jakieś nadzwyczajne okoliczności. Odmowa udzielenia pracownikowi urlopu ojcowskiego w sytuacji, gdy spełnia on wszystkie określone prawem wymagania, stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Prawnik podkreśla, że pracownikowi przebywającemu na urlopie ojcowskim przysługuje zasiłek.

Nie ma znaczenia, czy pracownica-matka dziecka korzysta w tym czasie z przysługujących jej uprawnień związanych z wychowywaniem dziecka.

Pracownik-ojciec w okresie urlopu ojcowskiego korzysta z wielu uprawnień pracowniczych przewidzianych dla osoby korzystającej z urlopu macierzyńskiego, odnoszących się w szczególności do ochrony trwałości stosunku pracy czy zasad wykorzystywania urlopów wypoczynkowych.

Urlop tacierzyński

Prawnik wskazuje, że kodeks pracy nie zawiera definicji urlopu tacierzyńskiego – jest to bowiem część urlopu macierzyńskiego, która nie została wykorzystana przez matkę dziecka.

Pracujący zawodowo ojciec dziecka, nigdy nie może wykorzystać pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, że najpierw matka dziecka musi wykorzystać przysługujące jej wolne – wykorzystać minimum 14 tygodni swojego urlopu i dopiero wtedy może zrezygnować z pozostałej części. Jeśli matka dziecka postanowi wykorzystać urlop macierzyński w pełnym wymiarze, ojciec dziecka nie będzie mógł skorzystać z urlopu tacierzyńskiego.

Jeśli matka małoletniego zamierza zrezygnować z części swojego urlopu macierzyńskiego i przekazać ją ojcu dziecka, powinna złożyć wniosek do pracodawcy odnośnie rezygnacji z tego urlopu. Powinna to uczynić najpóźniej na 7 dni przed planowanym powrotem do pracy. Prawnik podkreśla, by do wniosku dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy, w którym zatrudniony jest ojciec dziecka.

Pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego, przysługuje taka sama ochrona przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, jak pracownicy, która korzysta z tego urlopu.

Pracownikowi – ojcu podczas trwania urlopu tacierzyńskiego – również jak w sytuacji korzystania z urlopu ojcowskiego – przysługuje zasiłek.

W przypadku niejasności prawnych, najlepiej skontaktować się z prawnikiem (adwokatem) lub w razie problemów finansowych udać się do punktu darmowych porad prawnych, których wykazy dostępne są w Internecie.

adwokat Patrycja Pietryka

 

 

 

Share Button