Umowa kupna sprzedaży samochodu – o czym pamiętać?

W umowie powinna znaleźć się informacja kiedy i gdzie jest zawierana, a następnie takie dane kupującego i sprzedającego jak: imiona, nazwiska, nr pesel, nr dowodów osobistych, adresy zamieszkania lub zameldowania.

Następnym elementem jest dokładne określenie przedmiotu umowy. Musimy wskazać markę i model pojazdu, wpisać nr rejestracyjny oraz nr nadwozia (VIN). Gdy jesteśmy kupującymi, powinniśmy dążyć do tego, by w umowie zawarta została informacja, że pojazd spełnia właściwe warunki techniczne, sprzedający powinien złożyć oświadczenie, że pojazd jest wolny od wad fizycznych, prawnych, praw osób trzecich oraz że nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. Kupujący powinien oświadczyć, że stan techniczny auta jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

Strony powinny również pamiętać o potwierdzeniu w umowie takich cech jak przebieg pojazdu.

Strony umowy czyli sprzedający i kupujący muszą wpisać w umowie cenę, określić sposób oraz termin płatności. W przypadku płatności na konto bankowe, należy wskazać w umowie jego nr.

Kolejne kwestie umowy, to np. zapisy, która ze stron ponosi koszty związane z jej zawarciem oraz kiedy i gdzie samochód zostanie przekazany kupującemu.

W umowie powinna znajdować się informacja, że w przypadkach w niej nieuregulowanych, będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Umowa powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. Kupujący i sprzedający muszą podpisać umowę. Dobrze jest również zaparafować każdą jej stronę.

Warto pamiętać, że przenosząc własność samochodu, wraz z kluczami do pojazdu, sprzedający powinien wydać kupującemu dokumenty takie jak:

dowód rejestracyjny,

kartę pojazdu,

dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz potwierdzenie jego zapłaty.

Profesjonalnie sporządzona umowa, z jak największą ilością szczegółów stanowi solidne zabezpieczenie strony przed ewentualnym sporem sądowym.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wrocławia i Wołowa. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

Adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button