Ugoda sądowa

W każdym stanie sprawy – szczególnie na pierwszej rozprawie, tuż po informacyjnym przesłuchanie stron – sąd powinien nakłaniać strony do zawarcia ugody.

W ugodzie sądowej strony dokonują wzajemnych ustępstw, co pozwala na szybkie i mniej stresowe zakończenie sporu.

Prawnik jednak podkreśla, że zawarcie ugody nie może nastąpić w każdej sytuacji.

Jeśli sąd uzna, że ugoda jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zmierza do obejścia prawa, sąd uzna zawarcie ugody za niedopuszczalne.

Zawarcie ugody nie jest dopuszczalne np. w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczony nie będzie mógł dojść do porozumienia z ZUS-em np. w zakresie wysokości świadczenia emerytalnego.

Prawnik podkreśla, że ugodę sądową można zawrzeć wyłącznie na rozprawie. Niezwłocznie, po zawarciu ugody sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

Prawnik podkreśla, że ugoda sądowa jest tytułem egzekucyjnym.

Ugoda sądowa z uwagi na fakt, że nie jest orzeczeniem sądowym, nie podlega zaskarżeniu. Prawnik wskazuje jednak, że można zażalić postanowienie o umorzeniu postępowania, wydane w związku z zawarciem – przez strony – ugody.

W przypadku zawiłości prawnych, najlepiej zwrócić się o poradę prawną do prawnika/adwokata. W przypadku problemów finansowych, najlepiej zwrócić się do sądu o wyznaczenie prawnika/adwokata z urzędu.

= Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach Polski.

adwokat Patrycja Pietryka.

Share Button