Stalking – czym się przejawia, jak się bronić

Prawnik wskazuje, że zgodnie z kodeksem karnym ,, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej’’.

Przez pojęcie nękania należy rozumieć ,,dręczenie drugiego człowieka, niedawanie mu spokoju, ciemiężenie, gnębienie, prześladowanie, sekowanie, szykanowanie, zaszczuwanie. (zob. jednak M. Królikowski, A. Sakowicz [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 1, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, 2017, s. 587).

,,Głównym przedmiotem ochrony jest tu szeroko rozumiana wolność, w aspekcie zarówno wolności „od czegoś” (od strachu, od nagabywania, od niechcianego towarzystwa innej osoby), jak i wolności „do czegoś” (przede wszystkim do zachowania swojej prywatności) ‘’ Mozgawa Marek (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX).

Aby nękanie cechowało znamię uporczywości, musi trwać przez określony czas, co najmniej kilkumiesięczny. Nie wyczerpuje znamienia uporczywego nękania wysłanie kilku wiadomości tekstowych czy też kilka prób nawiązania połączenia telefonicznego.

Adwokat podkreśla, że aby nękanie wyczerpywało znamiona stalkingu musi być ,,intensywne, nieustępliwe, permanentne, nieprzejednane, zaciekłe, nachalne, namolne, natarczywe, natrętne, notoryczne, obsesyjne i stałe Konarska-Wrzosek Violetta (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. II.

Adwokat wskazuje, że o uporczywości można mówić od momentu, gdy pokrzywdzony stanowczo zażąda zaprzestania zachowań wyczerpujących znamię nękania.

Zachowanie sprawcy musi wywołać u ofiary realne poczucie zagrożenia, a więc lęk i obawę, że mogą ją spotkać jakieś ujemne konsekwencje (obawy o życie i zdrowie pokrzywdzonego lub osoby jemu najbliższej).

Zgodnie z przepisami do przestępstwa stalkingu dochodzi również wtedy, gdy sprawca dopuszcza się „istotnego naruszenia prywatności” osoby nękanej. ,,Naruszenie prywatności będzie miało miejsce np. przez obserwowanie osoby pokrzywdzonej w jej mieszkaniu, fotografowanie jej w czasie wypoczynku lub fotografowanie osób jej najbliższych (małoletnich dzieci)’’ Wróbel Włodzimierz (red.), Zoll Andrzej (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a.

Ściganie sprawcy odbywa się na wniosek pokrzywdzonego, natomiast jeśli następstwem stalkingu jest targnięcie się pokrzywdzonego na swoje życie, sprawca jest ścigany z urzędu i podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Prawnik radzi, że jeśli  mamy do czynienia z przestępstwem stalkingu, należy zebrać wszystkie dowody, którymi mogą być: smsy, e-maile, nagrania, listy, zdjęcia, dokumentacja medyczna itd. i wnieść zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa (ustnie lub pisemnie na Policje bądź do Prokuratury Rejonowej). W postępowaniu karnym należy domagać się orzeczenia zakazu zbliżania się stalkera do pokrzywdzonego.

Sąd może przyznać ofierze stalkingu kwotę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę zarówno z urzędu jak i na wniosek. Wniosek powinien być zgłoszony do czasu zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej .

Przestępstwo stalkingu występuje najczęściej w kontekście rodzinnym i partnerskim.

W przypadku zawiłości prawnych najlepiej skorzystać z porady prawnej prawnika (adwokata)

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką. Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach Polski.

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

 

Share Button