Rozwiązanie stosunku przysposobienia

Prawnik wskazuje, że zgodnie z KRiO z ważnych powodów zarówno przysposobiony jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd. Ważne powody nie zostały stypizowane w żadnym zamkniętym katalogu. Jednym z ważnych powodów jest dobro dziecka. Ważnego powodu nie stanowi niechęć do dziecka, czy trudności wychowawcze (wyrok SN z 5.04.1972 r., I CR 679/71  za: J. Gudowski, Kodeks rodzinny…, s. 416). Sąd Najwyższy wskazuje, że w razie pojawienia się problemów wychowawczych, należy zwrócić się do sądu opiekuńczego o zastosowanie środków przewidzianych w art 109 KRiO.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, ważnym powodem nie mogą być także trudności ekonomiczne przysposabiających.

Warto przytoczyć, że Sąd Najwyższy w pkt XI uchwały z 9.06.1976 r., II CZP 46/75 OSNCP 1976/9, poz. 184, wskazał, że sąd rozpoznający sprawę o rozwiązanie przysposobienia

„powinien mieć na uwadze, że przysposobienie, jako zdarzenie powodujące powstanie takiego stosunku, jaki istnieje między rodzicami i dziećmi, powinno być węzłem dozgonnym i że tylko szczególnie ważne przyczyny mogą prowadzić do jego rozwiązania”.

W praktyce możliwe jest rozwiązanie stosunku przysposobienia, jeśli wyjdzie na jaw upośledzenie dziecka uniemożliwiające nawiązanie więzi uczuciowej z otoczeniem.

Co do zasady rozwiązanie stosunku przysposobienia nie może nastąpić po śmieci przysposobionego lub przysposabiającego.

Następstwa rozwiązana stosunku przysposobienia:

ustanie:  stosunku prawnego, władzy rodzicielskiej, wzajemnego stosunku alimentacyjnego, wzajemnego uprawnienia stron do dziedziczenia ustawowego.

Przysposobiony zachowuje nazwisko oraz imię/ imiona nabyte przez przysposobienie. Z ważnych powodów sąd może na wniosek przysposobionego lub przysposabiającego postanowić, że przysposobiony będzie nosił pierwotne nazwisko. Na wniosek przysposobionego, sąd orzeka o powrocie do poprzednio noszonego imienia/imion.

O rozwiązaniu stosunku przysposobienia  rozstrzyga  sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym.

Od pozwu pobierana jest opłata w wysokości 200 zł. 

W przypadku zawiłości prawnych najlepiej skorzystać z porady prawnej prawnika/adwokata, w przypadku braku dostatecznych możliwości finansowych można wystąpić do sądu o wyznaczenie adwokata z urzędu. Jeśli brak dostatecznych możliwości finansowych będzie należycie wykazany, wówczas sąd przyzna prawnika/adwokata z urzędu.

adwokat  Patrycja Pietryka

 

Share Button