Przesłanki orzeczenia rozwodu

Sąd orzeka rozwód jeśli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia.

,,Rozkład pożycia określa się jako trwały, gdy opierając się na doświadczeniu życiowym możemy przyjąć, że nie nastąpi w przyszłości ponowne ukształtowanie się więzi małżeńskich. Trwałość rozkładu pożycia ustalana jest więc w drodze oceny prawdopodobieństwa powrotu małżonków do wspólnego pożycia”.  Dolecki Henryk (red.), Sokołowski Tomasz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. II.

,,Sąd, ustalając zupełność rozkładu pożycia, bada, jakie stosunki między małżonkami zostały dotknięte rozkładem. W piśmiennictwie wskazuje się, że analiza pożycia małżeńskiego następuje tu w płaszczyźnie poziomej: ustala się, czy mieszkają razem, czy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, czy współżyją ze sobą fizycznie, i co najważniejsze, czy łączy ich więź uczuciowa. Ustalając zupełność rozkładu, badamy w zasadzie jego zasięg, obszar, a nie jego nasilenie”. Dolecki Henryk (red.), Sokołowski Tomasz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. II.

Prawnik wskazuje, że rozwód jest jednak niedopuszczalny jeśli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych, małoletnich dzieci oraz jeśli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. jeśli jeden z małżonków byłby nieuleczalnie chory i wymagałby materialnej i emocjonalnej opieki.

Względną przesłanką negatywną jest żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozpadu pożycia.

Sąd będzie jednak mógł od tego tego zakazu odstąpić, jeśli:

  • drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo
  • odmowa jego zgody na rozwód będzie w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

W przypadku zawiłości prawnych najlepiej skorzystać z porady prawnej prawnika (adwokata),  w przypadku braku dostatecznych możliwości finansowych można wystąpić do sądu o wyznaczenie prawnika (adwokata) z urzędu. Jeśli brak dostatecznych możliwości finansowych będzie należycie wykazany, wówczas sąd przyzna prawnika (adwokata)z urzędu.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach polski.

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

 

Share Button