Prawna odpowiedzialność za niehumanitarne traktowanie karpi

Zgodnie z art. 5 ustawy prawo o ochronie zwierząt, każde zwierzę (karp jest zaliczany do zwierząt kręgowych), wymaga humanitarnego zachowania.

Przetrzymywanie ryb w przetłoczonych basenach, wykluczające utrzymanie i zachowanie naturalnej pozycji, wyjmowanie z basenów w sposób niewłaściwy –  brutalny, umieszczanie w skrzynkach bez wody celem ich prezentacji, pakowanie w worki foliowe bez wody, które są następnie zawiązywane – wypełnia znamiona przestępstwa znęcania się nad zwierzętami w rozumieniu art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt. 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13.12.2016 r., sygn. akt: II KK 281/16 ,,Naturalnym środowiskiem ryb jest środowisko wodne, a więc zasadą winno być transportowanie, przetrzymywanie i przenoszenie ryb w środowisku wodnym, a więc takim, które zapewnia im właściwe warunki bytowania, czyli możliwość egzystencji, zgodnie z ich potrzebami gatunkowymi”.

Jeżeli w wyniku bezprawnego traktowania ryb, dochodzi do ich śmierci, to mamy do czynienia z przestępstwem uśmiercenia zwierzęcia niezgodnie z prawem, o którym mowa w art. 35 ust. 1 powyżej wskazanej ustawy.

Podkreślania wymaga, że przez niezgodne z prawem uśmiercenie należy rozumieć taki sposób, który nie zapewnił rybie minimum cierpienia fizycznego i psychicznego (art. 33 ust. 1a ustawy). Ponadto, podkreślenia wymaga, że zabrania się uśmiercania zwierząt kręgowych w obecności lub przy udziale dzieci.

Kto naruszy powyższe zasady dotyczące zakazu znęcania się nad zwierzętami lub ich uśmiercania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Popełnienia takich czynów zabronionych może dopuścić się każdy, kto postępuje wbrew przepisom ustawy, tj. zarówno sprzedawca karpi, kupujący, osoba transportująca rybę do domu oraz dokonująca jej uśmiercenia rozumianego jako niehumanitarne zabicie zwierzęcia.

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką. Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach Polski.

adwokat Patrycja Pietryka
Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

 

Share Button