Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej – najważniejsze informacje

Pozew należy wnieść do sądu rejonowego, nie ma tutaj znaczenia wartość przedmiotu sporu. Sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania lub ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków.

Opłata sądowa jest stała i wynosi 200 zł., co wynika z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłatę należy uiścić wraz z pozwem.

W pozwie należy oznaczyć strony, podać nr PESEL (przynajmniej powoda), wskazać adresy zamieszkania, następnie należy wskazać dowody (np. świadkowie – należy tu pamiętać o wskazaniu ich adresu, nie zaznaczamy kim świadkowie są dla stron, dokumenty, np. potwierdzające zobowiązania/długi małżonka, itp.).

W pozwie wnosimy również o zasądzenie od pozwanego na nasza rzecz kosztów postępowania (w razie wygranej sprawy sąd zasądzi na naszą rzecz koszty od przeciwnika). Należy pamiętać, że do pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej, należy dołączyć uzasadnienie wskazujące na ważne powody naszego powództwa.

Nie można zapomnieć, by pozew podpisać, a wszystkie wymienione załączniki wskazać na końcu pozwu. Pozew można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu (należy wziąć dwa egzemplarze – na drugim dostaniemy potwierdzenie), albo wystać pocztą – listem poleconym. Proszę pamiętać że wysyłając pozew pocztą, musimy również załączyć kserokopię dla strony przeciwnej wraz z taką samą listą załączników jak do pozwu.

W przypadku zawiłości prawnych najlepiej skorzystać z porady prawnej prawnika/adwokata, w przypadku braku dostatecznych możliwości finansowych można wystąpić do sądu o wyznaczenie adwokata z urzędu. Jeśli brak dostatecznych możliwości finansowych będzie należycie wykazany, wówczas sąd przyzna prawnika/adwokata z urzędu.

adwokat Patrycja Pietryka

Share Button