Pozew o ustalenie macierzyństwa

Z powództwem o ustalenie macierzyństwa może wystąpić dziecko, jego rzeczywista matka oraz prokurator. Matka nie może jednak wystąpić z takim pozwem po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Po tym okresie, legitymacja do wytoczenia powództwa przysługuje jedynie dziecku i prokuratorowi.

Prokurator może wytoczyć powództwo, jeśli wymaga tego dobro dziecka i interesu społecznego. Może on również z uwagi na powyższe przesłanki, wstępować do postępowań już toczących się.

Po śmierci dziecka ustalenie macierzyństwa nie jest dopuszczalne. Prawnik podkreśla jednak, że w razie śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo, postępowanie może być kontynuowane przez jego wstępnych.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy. Powództwo wytacza się przed sąd miejsca zamieszkania osoby pozwanej, względnie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Rozprawa odbywa się bez względu na stawiennictwo jednej ze stron.

Strona dochodząca ustalenia macierzyństwa, nie ma obowiązku płacenia kosztów sądowych.

W razie pytań zapraszam do kontaktu. Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wrocławia i Wołowa. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button