Jakie najważniejsze informacje muszą znaleźć się w pozwie o rozwód

Prawnik wyjaśnia, że pozew o rozwód należy kierować do Sądu Okręgowego. W przypadku złożenia pozwu w niewłaściwym sądzie, sąd przekaże pozew do sądu właściwego w sprawie.

W pozwie należy określić żądanie. Chodzi o określenie czego się domagamy – czy rozwodu bez orzekania o winie, z winy pozwanego, czy z winy obu stron.

Do pozwu należy obligatoryjnie dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa.

Jeśli posiadamy małoletnie dzieci – również odpisy skrócone ich aktów urodzenia. W takiej sytuacji określamy również kwestię alimentów/kontaktów/władzy rodzicielskiej.

Jeśli chcemy udowodnić winę małżonka, należy dołączyć odpowiednie dowody.

W pozwie o rozwód należy określić czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. W przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. W razie braku wskazania takiej informacji, sąd może wezwać nas do uzupełnienia braków. 

Prawnik nadmienia, że w uzasadnieniu musimy opisać jak po ślubie wyglądało pożycie małżeńskie i jak doszło do jego rozpadu. W takim opisie należy skupić się na faktach, a nie na ocenach. Należy rzeczowo i logicznie przedstawić stan sprawy, bez artykułowania naszego stanu emocjonalnego i wylewania żali. Adwokat podkreśla, że nie należy stosować epitetów nacechowanych negatywnie w stosunku do małżonka, czy też zarzutów nie podpartych dowodami.

Do pozwu należy dołączyć opłatę sądową w kwocie 600 zł. 

Należy pamiętać by pozew własnoręcznie podpisać i przedłożyć sądowi w dwóch egzemplarzach (wraz z drugim egzemplarzem załączników).

W przypadku zawiłości prawnych najlepiej skorzystać z porady prawnej prawnika (adwokata). W przypadku braku dostatecznych możliwości finansowych można wystąpić do sądu o wyznaczenie prawnika (adwokata) z urzędu. Jeśli brak dostatecznych możliwości finansowych będzie należycie wykazany, wówczas sąd przyzna prawnika (adwokata)z urzędu.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednam możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach polski.

Pozdrawiam,

adwokat  Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

 

 

Share Button