Pokrzywdzony, a sprawa karna sądowa

Pokrzywdzony jest uznawany za stronę postępowania przygotowawczego.

Aby stał się stroną w postępowaniu karnym sądowym, musi do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego złożyć oświadczenie informujące, że wstępuje w prawa strony.

Prawidłowo złożone oświadczenie powoduje, że pokrzywdzony staje się oskarżycielem posiłkowym i działa obok prokuratora. Może wobec tego m.in. uczestniczyć w rozprawach sądowych, przesłuchiwać świadków, składać wnioski dowodowe, domagać się zasądzenia od oskarżonego stosownego zadośćuczynienia lub wnosić środki zaskarżenia.

            Podkreślić należy, ze przewód sądowy rozpoczyna się od odczytania aktu oskarżenia. Należy wobec tego pamiętać by zgłosić się przed tym momentem. Zaznaczyć należy, że sąd przed odczytaniem aktu oskarżenia, pyta strony czy przed otwarciem przewodu zgłaszają jakieś wnioski i wtedy właśnie jest ostatni moment na ustne złożenie takiego oświadczenia.

          Z uwagi na stres towarzyszący przebywaniu w sądzie, lepszym rozwiązaniem jest  wcześniejsze sporządzenie takiego wniosku na piśmie i skierowanie do sądu jeszcze przed terminem rozprawy. Wniosek powinien spełniać standardowe wymagania dla pisma procesowego. Przede wszystkim powinien zawierać oznaczenie sądu, sygnaturę akt, oznaczenie stron, datę i własnoręczny podpis.

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką. Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button