Podział majątku – koszty

Opłata od wniosku w sprawie o podział majątku co do zasady wynosi 1 000 zł. Jeśli w sprawie mamy porozumienie z drugą stroną to opłata będzie wynosić 300 zł. Opłatę należy uiścić wraz z wnioskiem do kasy sądu, którego postępowanie dotyczy. Kwotę można również uiścić na konto bankowe sądu, a następnie dołączyć potwierdzenie przelewu.

W sytuacji problemów finansowych, można do pisma o podział dołączyć również wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych (w całości lub części). Do takiego wniosku należy dołączyć specjalny formularz. Jest to oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Formularz ten można pobrać z internetu lub odebrać w sądzie. Należy jednak pamiętać, że instytucja zwolnienia z kosztów sądowych kierowana jest do osób najuboższych. Aby wniosek został uwzględniony, musi z niego wynikać, że strona nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i członków rodziny.

Jeśli korzystamy z profesjonalnego pełnomocnika, będą dochodzić również koszty jego udziału. Z reguły pełnomocnik ustala swoje wynagrodzenie po analizie sprawy. Cena zależy z reguły od jej skomplikowania i wartości.

Należy pamiętać, że w toku sprawy mogą pojawić się również koszty biegłych sądowych. Przykładowo, jeśli do podziału są ruchomości w postaci samochodów, a strony nie mogą porozumieć się do ich wartości, będzie w sprawie powołany biegły rzeczoznawca. Biegły tak samo będzie powołany w sprawie sporu wartości mieszkania, działki itp. Prawnik podkreśla, że Sąd rozstrzygając o powołaniu specjalisty zobowiąże strony do uiszczenia zaliczek.

Ceny opinii biegłych są różne, mogą wynosić ok. 2 – 3 tysiące złotych.

Jeśli sąd będzie występować do banków lub innych instytucji, celem uzyskania różnych pism/zaświadczeń, to może obciążyć strony kosztami ich pozyskania. W tym tym wypadku nie będą to jednak duże kwoty.

W razie pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu.

adwokat Patrycja Pietryka

Share Button