Paszport dla dziecka – co zrobić, gdy jeden z rodziców nie wyraża zgody

Do wydania dla dziecku paszportu wymagana jest zgoda obojga rodziców chyba że, m.in. któryś nie żyje lub został pozbawiony władzy rodzicielskiej.

W sytuacji gdy drugi rodzic odmawia zgody na wydanie dziecku paszportu, albo uzyskanie od niego takiej zgody jest niemożliwe z innych przyczyn, należy wystąpić do Sądu Rejonowego, właściwego wg miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka o wydanie postanowienia, które zastąpi brak zgody rodzica.

Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł. Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie właściwego sądu lub na jego rachunek (potwierdzenie dołączamy do wniosku).

Do wniosku dołączamy akt urodzenia małoletniego i ewentualnie inne wnioski dowodowe (np. inne dowody z dokumentów). Pamiętajmy, by wykazać we wniosku, że drugi z rodziców odmawia wyrażenia zgody.

Adwokat podkreśla, że paszport co do zasady ważny jest przez okres 10 lat, natomiast paszport wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

adwokat Patrycja Pietryka

 

 

 

Share Button