Odwołanie od decyzji administracyjnej

1.Komu przysługuje prawo wniesienia odwołania?

Stronie, która brała udział w postępowaniu przed organem I Instancji, (należy podkreślić, że zgodnie z przepisami stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie) a także podmiotom na prawach strony czyli m.in. Prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka, Organizacjom Społecznym.

 

2. Jakie elementy powinny znaleźć się w odwołaniu od decyzji?

W odwołaniu powinno znaleźć się imię i nazwisko wnoszącego, adres, żądanie oraz podpis. Istotnym jest, że odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, iż strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. W związku z tym nie musimy wskazywać żadnych konkretnych zarzutów wobec otrzymanej decyzji, wystarczy, że napiszemy, że nie zgadzamy się z wydaną decyzją i żądamy ponownego rozpatrzenia sprawy lub uchylenia decyzji. W przypadku braku któregoś elementu odwołania, wnoszący powinien zostać wezwany do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania.

 

3. Jaki jest termin do wniesienia odwołania?

Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni. Termin ten liczy się od daty doręczenia decyzji, a jeżeli decyzja była ogłoszona ustnie – od momentu ogłoszenia.

 

4. W jakiej formie wnieść odwołanie?

Odwołanie można wnieść: pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej czy ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej.

 

5. Do jakiego organu należy wnieść odwołanie?

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

6.Co się dzieje w sytuacji wniesienia odwołania do niewłaściwego organu?

W przypadku wniesienia odwołania do niewłaściwego organu nie trzeba się martwić – organ administracji przekazuje odwołanie organowi właściwemu, jednocześnie zawiadamiając o tym osobę wnoszącą odwołanie.

 

7. Co robić w sytuacji negatywnego rozpatrzenia odwołania?

Od decyzji ostatecznych kończących postępowanie w II instancji przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

W przypadku zawiłości prawnych najlepiej skorzystać z porady prawnej prawnika (adwokata).

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach Polski.

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka Adwokat Patrycja Pietryka

 

 

Share Button