Odpowiedź na pozew o rozwód

Sąd zobowiązując do odpowiedzi na pozew rozwodowy zazwyczaj zakreśla pozwanemu termin 14 dniowy. Termin ten liczony jest od dnia odebrania przesyłki sądowej.

W odpowiedzi na pozew w pierwszej kolejności należy wskazać datę, określić strony, podać sygnaturę akt, oznaczyć pismo – ,,odpowiedź na pozew o rozwód”,

Konieczne jest określenie naszego stanowiska, tzn. jednoznacznego wskazania czego się domagamy. Przykładowo, jeśli pozew jest z zaniechaniem orzekania o winie, a my się z tym zgadzamy wskazujemy to w odpowiedzi (w tym przypadku unikamy emocjonalnego, nacechowanego pejoratywnie opisu pożycia stron, tak by druga strona nie zmieniła zdania – sąd orzeka rozwód z zaniechaniem o winie tylko na zgodny wniosek stron).

Jeśli  powód domaga się rozwodu z wyłącznej winy pozwanego bądź z winy obu stron, a nasze stanowisku jest odmienne, wskazujemy to w naszej odpowiedz, dołączając jednocześnie dowody na potwierdzenie naszych okoliczności.

W przypadku gdy nie zgadzamy się na rozwód wnosimy o oddalenie powództwa. Należy pamiętać, że brak odpowiedzi na pozew nie zablokuje rozwodu, a jedynie może pogorszyć naszą sytuacje (sąd w takim przypadku może wydać wyrok zaoczny i uznać twierdzenia strony przeciwnej za prawdziwe).

W przypadku jeśli w pozwie są kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej, alimentów, a nasze stanowisko w zakresie uregulowania tych spraw jest odmienne, należy wypowiedzieć się do każdego punktu. Przykładowo, jeśli powód domaga się znacznie zawyżonych alimentów, albo uregulowania kontaktów w sposób sprzeczny z dobrem dziecka lub niemożliwy do zrealizowania, należy przedstawić nasze odmienne stanowisko i najlepiej dowody na tą okoliczność. W przypadku braku dowodów z dokumentów, należy zastanowić się nad dowodem z zeznań świadków. Jeśli mamy osoby, które mogą potwierdzić nasze okoliczności (najlepsi będą świadkowie naoczni) wskazujemy ich w odpowiedzi na pozew (później sąd może taki wniosek dowodowy oddalić jako spóźniony) i podajemy ich adresy zamieszkania.

Należy pamiętać by dochować terminu sądowego na wniesienie odpowiedzi. W przypadku jeśli wniesiemy pismo po terminie, sąd może nam je zwróć. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

Jeśli zdarzy się jednak, że przeoczymy termin na wniesienie odpowiedzi, należy mimo wszystko wnieść je po terminie z jednoczesnym wskazaniem przyczyn z jakich przydarzyło nam się takie opóźnienie. Np. jeśli mieliśmy zabieg lekarski wskazujemy to jako przyczynę, dołączając jednocześnie jako dowód dokumentację lekarską.

Odpowiedź na pozew o rozwód składamy w biurze podawczym sądu lub wysyłamy do sądu listem poleconym. Należy pamiętać również o drugim odpisie dla strony przeciwnej.

Wniesienie odpowiedzi na pozew jest wolne od opłat sądowych.

W przypadku zawiłości prawnych najlepiej skorzystać z porady prawnej prawnika (adwokata). W przypadku braku dostatecznych możliwości finansowych można wystąpić do sądu o wyznaczenie prawnika (adwokata) z urzędu. Jeśli brak dostatecznych możliwości finansowych będzie należycie wykazany, wówczas sąd przyzna prawnika (adwokata)z urzędu.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach polski

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

 

Share Button