Nietrafiony lub wadliwy prezent – co zrobić?

  • Prezent zakupiony w sklepie stacjonarnym

W przypadku zakupu rzeczy w sklepie stacjonarnym, najlepiej zapoznać się z regulaminem tego sklepu, gdyż każdy sklep może mieć swoje indywidualne zasady zwrotu zakupionego produktu. Prawnik podkreśla, że w niektórych sklepach stacjonarnych, będzie można zwrócić towar lub wymienić go nawet w ciągu 90 dni od daty zakupu, ale za zwrot towaru klient nie otrzyma gotówki, a bon na zakupy w danej sieci handlowej. W innych sklepach, produkt będzie można oddać w zamian za gotówkę, ale tylko w ciągu trzech dni od udokumentowanego zakupu. Podkreślania wymaga, że dość częstą praktyką, jest umożliwienie kupującemu zwrotu zakupionego przez niego produktu w terminie 30 dni od daty zakupu. Należy pamiętać, że podstawą do zwrotu zakupionego produktu jest posiadanie dowodu zakupu.

  • Prezent zakupiony przez internet

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 13 maja 2014 r., konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Uprawnienie to obowiązuje ex lege (z mocy ustawy), niezależnie od postanowień umownych konsumenta i przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu 14 dni.

Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie przez konsumenta oświadczenia, z chwilą, gdy oświadczenie to doszło do przedsiębiorcy w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

Skutkiem odstąpienia jest to, że uważa się umowę za niezawartą.

Konsument, który korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy, nie musi uzasadniać swojej decyzji. Podanie przyczyny odstąpienia od umowy nie powoduje jednak bezskuteczności złożonego oświadczenia.

Przedsiębiorca powinien niezwłocznie zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

Konsument może odstąpić od umowy, nie czekając na dostarczenie rzeczy przez przedsiębiorcę.

Oświadczenie woli dotyczące odstąpienia od umowy może być złożone przez konsumenta w formie dowolnej, w tym ustnie lub w drodze elektronicznej (Czech Tomasz, Prawa konsumenta. Komentarz LEX)

Przykładowy wzór odstąpienia od umowy:

                                                                                                                                     Data

                                                                                      Nazwa/dane przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ………….. zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu ……………………………. .

  • Możliwość skorzystania z gwarancji (produkt wadliwy)

Może zdarzyć się sytuacja, że prezent posiada wady, np. zakupiony komputer nie uruchamia się. W takiej sytuacji (jeśli producent wystawił nam dokument gwarancji), można zareklamować towar u producenta. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Zgodnie z przepisami gwarant (osoba, która daje gwarancję), jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z tytułu gwarancji. Okres gwarancji zależy od woli producenta i może być różny (np. może wynosić 5 lat). W sytuacji, jeśli w dokumencie gwarancyjnym nie zastrzeżono konkretnego terminu, okres gwarancji wynosi 2 lata.

  • Możliwość skorzystania z rękojmi (produkt wadliwy)

Rękojmia oznacza odpowiedzialność sprzedawcy (nie producenta jak w przypadku gwarancji), w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub wadą prawną zakupionego towaru. Zgodnie z art. 568 § 1 k.c. sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

Kupujący nie może łącznie korzystać z prawa do gwarancji i rękojmi w stosunku do tej samej wady – może wybrać jedną z możliwości prawnych. Prawnik podkreśla, że możliwość skorzystania z rękojmi przysługuje z mocy prawa, w przeciwieństwie do gwarancji, która – jak wskazano powyżej –  nie zawsze musi być udzielona przez producenta.

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką. Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach Polski.

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button