Niestawiennictwo powoda na pierwszą rozprawę rozwodową

W sytuacji jeśli powód nie stawi się na pierwszą rozprawę rozwodową sąd zawiesi postępowanie.

Takie zawieszenie ma charakter bezwzględny. Żaden ewentualny wniosek powoda o przeprowadzenie rozprawy podczas jego nieobecności nie zostanie przez sąd uwzględniony. Jeśli jednak powód należycie usprawiedliwi swoją nieobecność na rozprawie (chorobą lub ważnym wydarzeniem) do zawieszenia nie dojdzie.

Wymaga jednak podkreślenia, że w przypadku jeśli zamiast powoda na rozprawę stawi się prawidłowo umocowany pełnomocnik sąd postępowania nie zawiesi.

Podjęcie zawieszonego postępowania następuje na wniosek strony powodowej, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty zawieszenia.

W razie niezgłoszenia przez powoda wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania – w ciągu roku od zawieszenia – sprawa zostanie umorzona.

W przypadku zawiłości prawnych najlepiej skorzystać z porady prawnej prawnika (adwokata). W przypadku braku dostatecznych możliwości finansowych można wystąpić do sądu o wyznaczenie prawnika (adwokata) z urzędu. Jeśli brak dostatecznych możliwości finansowych będzie należycie wykazany, wówczas sąd przyzna prawnika (adwokata)z urzędu.

 Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach Polski.

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

 

Share Button