Niegodność dziedziczenia – postępowanie sądowe

Jeśli chcemy by dana osoba została uznana za niegodną dziedziczenia i występują ku temu odpowiednie przesłanki, należy wnieść pozew do sądu. Może to uczynić każdy kto ma interes prawny. Sądem właściwym miejscowo, jest sąd miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Z powództwem takim możemy wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od śmierci spadkodawcy. Na wnoszącym powództwo spoczywa ciężar udowodnienia niegodności dziedziczenia.

Należy pamiętać, że takiej sprawy nie można łączyć z innym toczącym się już postępowaniem. Nie można np. domagać się uznania za niegodnego dziedziczenia w toczącej się sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Jeśli niegodny spadkobierca wniósł już sprawę o stwierdzenie nabycia spadku, to należy w tym toczącym się postępowaniu podnieść zarzut niegodności dziedziczenia. W takiej sytuacji sąd w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, zawiesi to postępowanie do czasu zakończenia sprawy o niegodność dziedziczenia.

Sytuacja może komplikować się, jeśli osoba niegodna dziedziczenia wystąpiła wcześniej z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku i uzyskała prawomocne postanowienie. W takiej sytuacji można jednak również wystąpić z powództwem o uznanie za niegodnego dziedziczenia. Pozytywne, prawomocne orzeczenie w takiej sprawie, stanie się przesłanką do zmiany prawomocnego orzeczenia o stwierdzenie nabycia spadku.

Osoba zostaje wyłączona od dziedziczenia z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Orzeczenie sądu ma charakter konstytutywny.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wrocławia i Wołowa. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button