Kto i w jakich sytuacjach może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej w sądzie. Podstawowe informacje dotyczące postępowania.

Zgodnie z art. 52 § 1 KRiO legitymacja do wystąpienia z powództwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej przysługuje każdemu z małżonków.

Do ważnych powodów można zaliczyć m.in.: pozostawanie w separacji faktycznej, co uniemożliwia im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym, trwonienie przez jednego z małżonków majątku wspólnego. Sąd w postępowaniu powinien dokonać oceny, czy powództwo nie zmierza do pokrzywdzenia wierzycieli jednego z małżonków.

Przesłuchanie stron jest w tym postępowaniu obligatoryjne i nie może ograniczyć się jedynie do przesłuchania informacyjnego. Sąd nie powinien poprzestać jedynie na przesłuchaniu stron, lecz przeprowadzić całe postępowanie dowodowe, by stwierdzić czy ważne powody faktycznie istnieją.

Co do zasady rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku sądowym. Dopuszczalne jest jednak ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną, pozwala na to art. 52 par 2 KRiO. Prawnik informuje, że ma to jednak miejsce w sytuacjach rzadkich. Prawnik wskazuje,  że w sytuacji ubezwłasnowolnienia, bądź ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa (art. 53 par 1 KRiO).

Orzeczenie miedzy małżonkami separacji powoduje powstanie rozdzielności majątkowej. Z chwilą zniesienia separacji, powstaje między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy, jednak na zgodny wniosek stron, sąd orzeka o utrzymaniu separacji.

W przypadku zawiłości prawnych najlepiej skorzystać z porady prawnej prawnika/adwokata, a w przypadku braku dostatecznych możliwości finansowych można wystąpić do sądu o wyznaczenie adwokata z urzędu. Jeśli brak dostatecznych możliwości finansowych będzie należycie wykazany, wówczas sąd przyzna prawnika/adwokata z urzędu.

adwokat Patrycja Pietryka

Share Button