Wniosek o wyłączenie sędziego

Prawnik wskazuje, że sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.

Prawnik radzi, by wniosek o wyłączenie sędziego  złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy. Składając wniosek o wyłączenie sędziego, należy go dokładnie uzasadnić (nie wystarczy samo wskazanie, że żąda się jego wyłączenia).

Przyczyną wyłączenia może być widoczny, emocjonalny stosunek sędziego do strony np. uczucie miłości, nienawiści, pragnienie zemsty, przyjaźń z lat szkolnych, czy też zależność majątkowa, np. gdy sędzia jest dłużnikiem jednej ze stron z tytułu umowy pożyczki.

Do czasu rozpoznania wniosku, sędzia powinien wstrzymać się od udziału w sprawie.

Wniosek rozpatruje sąd w składzie trzech sędziów zawodowych. Jeżeli stanie się to niemożliwe z uwagi na brak sędziów, wniosek rozpoznaje sąd nad nimi przełożony.

Sędzia, którego dotyczy wniosek powinien złożyć odpowiednie wyjaśnienia.

Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego oparty na tych samych okolicznościach, podlega odrzuceniu bez składania wyjaśnień przez sędziego, którego dotyczy.

Na marginesie, prawnik wskazuje, że przepisy o wyłączeniu sędziego stosuje się również do innych osób, np. do referendarza sądowego, ławnika, prokuratora.

W przypadku zawiłości prawnych, najlepiej poprosić o poradę prawną prawnika/adwokata.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach Polski.

Adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

 

 

Share Button