Kiedy i w jaki sposób można odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 13 maja 2014 r., konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, dzięki czemu  może spokojnie zapoznać się z towarem i rozważyć racjonalność zakupu. Uprawnienie to obowiązuje ex lege (z mocy ustawy), niezależnie od postanowień umownych konsumenta i przedsiębiorcy.

Bieg powyższego terminu rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  2. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
  3. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu 14 dni.

Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie przez konsumenta oświadczenia, z chwilą, gdy oświadczenie to doszło do przedsiębiorcy w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

Skutkiem odstąpienia jest to, że uważa się umowę za niezawartą.

Konsument, który korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy, nie musi uzasadniać swojej decyzji. Podanie przyczyny odstąpienia od umowy nie powoduje jednak bezskuteczności złożonego oświadczenia.

Przedsiębiorca powinien niezwłocznie zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

Konsument może odstąpić od umowy, nie czekając na dostarczenie rzeczy przez przedsiębiorcę.

Oświadczenie woli dotyczące odstąpienia od umowy może być złożone przez konsumenta w formie dowolnej, w tym ustnie lub w drodze elektronicznej (Czech Tomasz, Prawa konsumenta. Komentarz LEX)

Przykładowy wzór odstąpienia od umowy:

                                                                                                                                     Data

                                                                                      Nazwa/dane przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ………….. zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu ……………………………. .

                                                                      własnoręczny podpis konsumenta

W przypadku zawiłości prawych najlepiej poprosić o poradę prawną prawnika/adwokata.

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką. Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach Polski.

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button