Jakie pytania może zadawać pracodawca na rozmowie rekrutacyjnej?

Prawnik wskazuje, że podczas rozmowy rekrutacyjnej pracodawca może zadawać kandydatowi następujące pytania o:

  •  imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, numer PESEL,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • wykształcenie (w tym dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy),
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w tym świadectwa z poprzednich miejsc pracy w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie),
  • świadectwo ukończenia gimnazjum – w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego (zgodnie z kodeksem pracy będą to osoby w wieku 16-18 lat),
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Pracodawca może ponadto żądać danych w zakresie imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika jeśli podanie takich danych konieczne jest ze względu na przysługujące pracownikowi uprawnienia związane z rodzicielstwem (np. prawo do przerw na karmienie dla matki, albo uprawnienie do 2 dni zwolnienia od pracy na czas opieki nad dzieckiem do lat 14).

Pracodawca może żądać innych dokumentów, wyłącznie wtedy gdy przewiduje to przepis szczególny. Dla przykładu: przedstawienia zaświadczenia o niekaralności można żądać tylko od kandydata na stanowisko, co do którego wymóg niekaralności wynika wprost z przepisów ustawy.

Prawnik wyjaśnia, że ustawodawca chciał, aby w ubieganiu o pracę miały znaczenie jedynie względy merytoryczne, a nie cechy wizerunkowe kandydata. Z tej przyczyny bardzo popularne w ogłoszeniach o pracę żądanie, aby CV zawierało zdjęcie należy ocenić jako bezprawne. Stąd zmieniony w 2006 r. wzór kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika nie zawiera już miejsca na zdjęcie kandydata.

Należy wyraźnie zwrócić uwagę pracodawcom, że odmowa zatrudnienia ze względu np. na wyznanie lub pochodzenie etniczne będzie stanowić przejaw dyskryminacji.

Pytanie o ciąże jest więc zawsze niezgodne z przepisami prawa pracy i należy o tym pamiętać. Podobnie, jako niezgodne z przepisami prawa pracy, należy traktować wymóg podania informacji o swoich zainteresowaniach. Są to bowiem informacje, które nie powinny mieć znaczenia przy merytorycznej ocenie kandydata na dane stanowisko pracy.

W praktyce wiele informacji, kandydaci przekazują z własnej woli. Często pracodawca nie ma wpływu na to jakie dostaje podania do pracy oraz CV.

adwokat Patrycja Pietryka

 

Share Button