Jak domagać się zwrotu kosztów w postępowaniu cywilnym

Prawnik wskazuje, że istnieją dwa sposoby sformułowania wniosku o przyznanie zwrotu kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.

Pierwszym z nich jest żądanie zwrotu kosztów procesu wg norm przepisanych. Można je sformułować w następujący sposób ,, niniejszym, działając imieniem własnym, wnoszę o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania wg norm przepisanych”,  drugi to żądanie zwrotu kosztów wg spisu kosztów.

W praktyce najczęściej występuje żądanie zwrotu kosztów wg norm przepisanych (jest to dla strony najprostsze rozwiązanie), jednak jeśli strona poniosła różne koszty, które sąd mógłby pominąć, prawnik radzi, by strona przedstawiła własny spis kosztów.Najlepiej  by strona wykonała tabelkę, której umieści czynność i kwotę. Spis kosztów najlepiej udokumentować odpowiednimi dokumentami np. fakturą VAT za czynności prawnika/adwokata.

Prawnik podkreśla, że o kosztach procesu sąd rozstrzyga w każdym kończącym się postępowaniu sądowym w danej instancji.  Rozstrzygnięcie o kosztach ma zawsze formę postanowienia, nawet gdyby było zawarte w wyroku, dlatego na to postanowienie – nawet gdy strona nie wnosi środka zaskarżenia – przysługuje zażalenie.

W przypadku zawiłości prawych najlepiej skorzystać z porady prawnej prawnika/adwokata.

Adwokat Patrycja Pietryka

Share Button