Intercyza u notariusza w trakcie trwania małżeństwa.

Prawnik wskazuje, że ustrój rozdzielności majątkowej polega na tym, że małżonkowie nie mają wspólnego majątku, a każde z nich ma swój majątek osobisty, którym dysponuje samodzielnie.

Prawnik wyjaśnia, że jeśli małżonkowie chcą dokonać rozdzielności majątkowej u notariusza, muszą spełnić następujące wymagania:

oboje stawić się w kancelarii notarialnej, posiadać zgodną wolę w zakresie podpisywanej umowy, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, mieć ze sobą dowody osobiste, akt małżeństwa, ewentualnie inne dokumenty regulujące wcześniejszą sytuację majątkową.

W przypadku zagubienia aktu małżeństwa, odpis dokumentu można uzyskać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego (koszt: 22 zł. – odpis skrócony, 32 zł. – odpis zupełny). Koszt zawarcia intercyzy nie jest jednolicie określony, oscyluje wokół kwoty 500 zł.

W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później, stanowi o tym art. 51 KRiO.

W razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, ustanowienie rozdzielności majątkowej jest skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa została zawarta co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Prawnik podkreśla, że intercyza jest dobrym rozwiązaniem, gdy małżonkowie mają własne działalności gospodarcze (prowadzą ryzykowne inwestycje).

Intercyza nie zwalnia małżonków z obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, ani nie prowadzi do wniosku, że małżonkowie są zwolnieni z obowiązku prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

Rozdzielność majątkowa z mocą wsteczną może być orzeczona jedynie przez sąd i to tylko w sytuacjach wyjątkowych.

W przypadku zawiłości prawnych najlepiej skorzystać z porady prawnej prawnika/adwokata, w przypadku braku dostatecznych możliwości finansowych można wystąpić do sądu o wyznaczenie adwokata z urzędu. Jeśli brak dostatecznych możliwości finansowych będzie należycie wykazany, wówczas sąd przyzna prawnika/adwokata z urzędu.

adwokat Patrycja Pietryka

Share Button