Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny polega na zamontowaniu w miejscu przebywania skazanego odpowiednich rejestratorów i nadajnika na ręce lub nodze. Pozwala to na ciągłe monitorowanie, czy w nakazanych przez sąd godzinach skazany przebywa na wskazanym obszarze.

Wniosek o zastosowanie dozoru elektronicznego, należy wnieść do Sądu Okręgowego, w którego obrębie przebywa skazany.

We wniosku należy podać wszelki dane dotyczące skazanego (adres zameldowania/zamieszkania). Dobrze jest wykazać, że skazany będzie mieć możliwość zatrudnienia. W tym celu dobrze dołączyć do wniosku informację od pracodawcy, że jest gotowy zatrudnić skazanego. Do wniosku warto dołączyć również harmonogram (plan dnia). W takim planie dobrze jest określić przedziały czasowe, kiedy skazany będzie mógł oddalić się z miejsca stałego pobytu, a w jakich godzinach będzie tam przebywać.

Wniosek musi zawierać uzasadnienie. W takim uzasadnieniu powinno się wykazać, że skazany nie jest osobą zdemoralizowaną, że istnieje względem niego pozytywna prognoza kryminologiczna, a przebywanie na dozorze pozwoli nu nawiązać więź z bliskimi osobami (w tym w szczególności z dziećmi jeśli posiada), a także umożliwi np. zarobkowanie, kontynuację nauki, uczestnictwo w kursie czy terapii itp.

Nie można zapomnieć o dołączeniu zgody dorosłych domowników, którzy zamieszkują/będą zamieszkiwać wspólnie ze skazanym. Brak zgody raczej zawsze uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

– wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w przepisie art. 64 § 2 Kodeksu karnego;

– jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;

– skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;

– osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły to zgodę;

– odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.

Na postanowienie sądu, odmawiające udzielenia zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego przysługuje zażalenie do sądu II Instancji.

adwokat Patrycja Pietryka

Share Button