Czym jest klauzula wykonalności?

Prawnik wskazuje, że klauzula wykonalności jest aktem sądowym, który zawiera stwierdzenie sądu, że tytuł uprawnia do egzekucji sądowej.

Należy pamiętać, że orzeczenie może być opatrzone klauzulą wykonalności tylko jeśli jest prawomocne. Prawnik podkreśla, że orzeczenie jest prawomocne, jeśli nie przysługuje od niego żaden środek zaskarżenia.

Klauzulę wykonalności nadaje sąd I instancji, a w sytuacji, gdy akta sądowe znajdują się jeszcze w sądzie II instancji – ten sąd.

Klauzulę wykonalności co do zasady nadaję sąd na wniosek wierzyciela, jednak w niektórych sytuacjach nadawana jest z urzędu, np. w sytuacji zasądzenia alimentów. W takim wypadku tytuł wykonawczy doręcza się również wierzycielowi z urzędu.

Prawnik radzi, by składając do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, załączyć do niego odpis tytułu egzekucyjnego (wyroku). W przypadku braku fizycznego wyroku (w wyniku np. zagubienia/zniszczenia) można wystąpić o wydanie odpisu orzeczenia wraz z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności.

Na nadanie klauzuli wykonalności lub odmowę jej nadania przysługuje zażalenie (w terminie 7 dni). 

W razie zawiłości prawnych najlepiej skorzystać z porady prawnej prawnika/adwokata.

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką. Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach Polski.

Adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu.

 

 

Share Button