Czy odebrana władza rodzicielska może być przywrócona?

Odebrana sądownie władza rodzicielska nie oznacza, że jest to sytuacja nieodwracalna. W przypadku zmiany sytuacji, można wnioskować o jej ponowne przywrócenie.

O przywróceniu władzy rodzicielskiej rozstrzyga sąd, po przeprowadzeniu rozprawy i przesłuchaniu stron. Właściwym do rozpatrzenia takiej sprawy jest sąd rejonowy, wydział rodzinny, właściwy dla miejsca zamieszkania/pobytu dziecka.

W toku postępowania sąd bada czy ustały przyczyny będące podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej. Musi ustalić czy ustanie przyczyn, dla których odebrano władzę ma charakter trwały, czy przywrócenie władzy rodzicielskiej będzie zgodne z dobrem małoletniego.

Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Dowodami w sprawie mogą być zatem m.in. zeznania świadków, dowody z dokumentów, fotografie, nagrania itp. Sąd może dopuścić dowód z rodzinnego ośrodka diagnostyczno – konsultacyjnego lub innej placówki specjalistycznej, co do oceny więzi uczuciowych łączących dziecko z rodzicami. Może zlecić również przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Może zwracać się do wszelkich placówek – szkół, przedszkoli z wnioskiem o przedstawienie odpowiednich informacji. Informacje mogą dotyczyć np. zakresu częstotliwości kontaktu rodzica z placówką edukacyjną itp. Sąd może również przeprowadzić dowód z tzw. wysłuchania dziecka.

Postępowanie o przywrócenie władzy rodzicielskiej może zostać wszczęte na wniosek albo z urzędu. Władza rodzicielska zostaje przywrócona z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez sąd.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy na terenie Wrocławia i Wołowa. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button