Cofnięcie pozwu o rozwód

Pozew rozwodowy można cofnąć bez zgody małżonka do czasu doręczenia mu odpisu pozwu i zajęcia przez niego merytorycznego stanowiska w sprawie. Adwokat podkreśla jednak, że za zgodą drugiej strony pozew może być cofnięty do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Pozew można cofnąć zwykłym pismem procesowym (oświadczeniem) – nie jest wymagana tu jakaś szczególna forma. Należy jednak pamiętać, by były zachowane wymogi standardowego pisma procesowego. Takimi wymogami są: oznaczenie sądu, oznaczenie stron (małżonków), data sporządzenia pisma, sygnatura sprawy (jeśli została już nadana). Należy pamięć, że pismo musi być własnoręcznie podpisane. Oświadczenie o cofnięciu pozwu może brzmieć następująco ,,Niniejszym, działając imieniem własnym, cofam pozew o rozwód z dnia 10.02.2019 r., wniesiony przeciwko Pozwanej Annie Nowak”.

W przypadku skutecznie cofniętego pozwu rozwodowego postępowanie zostanie umorzone.

adwokat Patrycja Pietryka

 

Share Button