Co zrobić jeśli lokatorzy nie chcą płacić czynszu?

W pierwszej kolejności najlepiej bezpośrednio skontaktować się z dłużnikiem i dopytać o powód braku wpłaty należności. Jeśli mimo tego lokator nadal nie zapłaci, należy wystosować formalne pismo (ostateczne, przedsądowe wezwanie do zapłaty), w którym powinny być zawarte następujące elementy:

  • określenie dłużnika (dłużników), ich imiona, nazwiska, adres korespondencyjny;
  • wskazanie okresu zalegania z czynszem;
  • wskazanie podstawy zapłaty należności (umowa);
  • wskazanie terminu, w ciągu którego należność ma być uiszczona, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego (z reguły wyznacza się termin 7 lub 14 dni);
  • wskazanie numeru rachunku bankowego;

Adwokat podkreśla, że jeśli zawarliśmy umowę z jedną osobą, która jest w związku małżeńskim, to wezwanie kierujemy i tak do obu małżonków. Zgodnie bowiem z przepisami ,,małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa”. 

Wezwanie może być również kierowane do innych, pełnoletnich osób mieszkających razem z najemcą. Zgodnie z przepisami, ,,za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie”.

Należy pamiętać, by wezwanie koniecznie wysłać listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.

Warto zlecić sporządzenie i wysłanie takiego wezwania kancelarii adwokackiej, gdyż może się zdarzyć, że dłużnik przestraszy się pisma nadesłanego przez profesjonalny podmiot, co zmobilizuje go do dokonania zapłaty.

W sytuacji, gdy ostateczne, przedsądowe wezwanie do zapłaty nie odniesie skutku, kolejnym krokiem jest możliwość wystąpienia na drogę sądową. Prawnik wskazuje, że dochodząc należności czynszowych najlepiej skierować pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. W przypadku gdy wartość sporu nie przekracza 10 000 zł., najlepiej sporządzić pozew na formularzu uproszczonym, który można pobrać z internetu. Do pozwu należy koniecznie dołączyć dowody potwierdzające, że jesteśmy właścicielem lokalu i że pomiędzy nami, a dłużnikiem istnieje stosunek najmu. Na tą okoliczność należy przedłożyć umowę najmu, nadto należy dołączyć przesłane lokatorom wezwanie, najlepiej wraz z potwierdzeniem odbioru. Należy pamiętać, że do sądu wszystkie dokumenty przedkładamy w tylu egzemplarzach, ile jest występujących stron.

Wysokość opłaty od pozwu uzależniona jest od dochodzonej kwoty:

1) do 2.000 złotych – 30 złotych;
2) ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych – 100 złotych;
3) ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych – 250 złotych;
4) ponad 7.500 złotych – 300 złotych.

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką. Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach Polski.

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

 

Share Button