Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Niestety, mimo tego, czasem zdarzają się sytuacje, że jeden z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem albo rodzice mieszkający osobno nie są w stanie ustalić porozumienia w tym zakresie.

W takiej sytuacji można wystąpić do Sądu Rejonowego, właściwego wg miejsca zamieszkania (ewentualnie pobytu) dziecka o ustalenie kontaktów.

We wniosku należy opisać m.in. w jaki sposób utrudnianie kontaktów wygląda oraz zaproponować jak chcielibyśmy, aby nasze kontakty wyglądały. Żądanie można modyfikować w dowolny sposób – określać spotkania z dzieckiem podczas świat, urodzin, wakacji, ferii itp.

Do wniosku należy dołączyć opłatę sądową w wysokości 40 zł.

Wniosek (w dwóch egzemplarzach), składamy do biura podawczego lub wysyłamy do sądu listem poleconym.

Prawnik radzi, by do pisma dopisać wniosek o zabezpieczenie kontaktów, tak aby sąd już na czas postępowania, tymczasowo ustalił realizację kontaktów z małoletnim.

Taki wniosek należy uzasadnić przede wszystkim tym, że brak zabezpieczenia kontaktów będzie sprzeczny z dobrem małoletniego. Truizmem jest twierdzenie, że regularny kontakt dziecka z obojgiem rodziców jest niezbędny do jego prawidłowego rozwoju. 

Prawnik podkreśla, by do wniosku koniecznie dołączyć skrócony akt urodzenia dziecka.

W sprawach o uregulowanie kontaktów z małoletnim, sąd zawsze przesłuchuje strony. Prawnik wskazuje, że w takich sprawach możliwe jest również przesłuchanie dziecka. Warunkiem jest jednak odpowiedni stan jego dojrzałości, rozwoju umysłowego i zdrowia.

Prawnik informuje, że w jeśli mimo orzeczenia sądu, rodzic w dalszym ciągu nie wydaje dziecka, istnieje kolejna droga prawna. Można bowiem wystąpić do sądu z wnioskiem o zagrożenie rodzicowi nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej, za każde naruszenie ustaleń dotyczących kontaktów. Takie postępowanie jest dwuetapowe. W pierwszym etapie sąd może za każde naruszenie prawa do kontaktu z dzieckiem, zagrozić nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego do takich spotkań z dzieckiem. W drugim etapie, jeżeli orzeczenie sądu o kontaktach z dzieckiem nadal nie jest realizowane, sąd nakaże zapłatę określonej sumy pieniężnej, obliczając jej wysokość proporcjonalnie do liczby naruszeń.

Na orzeczenie sądu w przedmiocie ustalenia kontaktów, jak również  w sprawie o zagrożenie zapłaty jak i nakazujące zapłatę określonej kwoty z powodu utrudniania kontaktów, przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

W przypadku zawiłości prawnych, najlepiej skontaktować się z prawnikiem (adwokatem) lub przypadku niekorzystnej sytuacji materialnej, wystąpić do sądu o wyznaczenie prawnika (adwokata) z urzędu.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach polski.

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

 

Share Button