Co zrobić gdy ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania?

Co do zasady ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zawiadomienia go o szkodzie. 

W przypadku odmowy przyznania odszkodowania lub przyznania kwoty zaniżonej, można skorzystać z możliwości odwołania do ubezpieczyciela. W takim piśmie oprócz m.in. podania nr szkody i nr polisy, należy przedstawić konkretne dowody, np. faktury za naprawę pojazdu, zdjęcia z miejsca kolizji, opinię niezależnego rzeczoznawcy, dokumentację medyczną, informację od psychologa czy też innych specjalistów, do których uczęszczaliśmy w związku z wypadkiem, co do którego żądamy odszkodowania.

Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie 30 dni, zaś w sprawach skomplikowanych w terminie 60 dni. W przypadku braku reakcji ze strony ubezpieczyciela we wskazanych terminach, roszczenie uznaje się za uzasadnione.

Jeśli odwołanie nie przyniesie zamierzonego skutku, można zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego, który reprezentuje interesy klientów w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Z pomocą Rzecznika sprawa może zostać rozwiązana polubownie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Rzecznik jest uprawniony do nałożenia na ubezpieczyciela kary pieniężnej. Należy jednak pamiętać, że Rzecznik Finansowy podejmuje odpowiednie działania dopiero po wyczerpaniu drogi porozumienia z ubezpieczycielem.

Oprócz wystąpienia z wnioskiem o podjęcie działać do Rzecznika Finansowego, poszkodowany może wystąpić z wnioskiem do sądu o zawezwanie do próby ugodowej, bądź też bezpośrednio wystosować pozew do sądu.

Pozew należy złożyć we właściwym dla zamieszkania pozwanego lub dla siedziby zakładu ubezpieczeń sądzie rejonowym (lub okręgowym, jeżeli wartość sporu przekracza 75 tys. zł).

Należy pamiętać, że z wystąpieniem do sądu wiążą się koszty (opłata sądowa od pozwu, koszty biegłych sądowych jeśli będą powołani). W przypadku wystąpienia z zawezwaniem do próby ugodowej, jeśli dochodzona kwota nie będzie przekraczać 10 000 zł. opłata od wniosku będzie wynosić 40 zł., natomiast w przypadku bezpośredniego powództwa do sądu, opłata od pozwu będzie wynosić 5 procent wartości przedmiotu sporu (kwoty, której się domagamy), czyli np. jeśli będziemy wnosić, by sąd zasądził od ubezpieczyciela na naszą rzecz kwotę 10 000 zł., opłata sądowa od pozwu wynosić będzie 500 zł.

Istnieje możliwość zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub części, jednak w takiej sytuacji należy bardzo dokładnie uzasadnić swoją trudną sytuację materialną i załączyć do sądu odpowiednie dowody na tą okoliczność np. zaświadczenie lekarskie o chorobie i koszty leczenia z tego tytułu, aktualną informację o zasiłku/rencie, koszty utrzymania, informacje o kredytach, innych obciążeniach finansowych itp., a także obowiązkowo specjalny dokument – oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, który można pobrać z internetu, formularze są dostępne również w sądach.

Osoba zwolniona od opłat sądowych w procesie cywilnym w całości lub w części, ma prawo wystąpić o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Sąd uwzględni wniosek, jeśli uzna, że udział w sprawie profesjonalnego pełnomocnika jest potrzebny.

W przypadku przegrania sprawy sąd zobowiąże do zwrotu przeciwnikowi kosztów sądowych/kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika w sprawie. Jeśli jednak mamy odpowiednie dowody m.in. dokumentacje medyczną, faktury, notatki policji, czy też świadków, warto zawalczyć na drodze sądowej. Jeśli sąd w I Instancji nie podzieli naszego stanowiska, mamy jeszcze szanse dowieść naszych racji w postępowaniu apelacyjnym.

W praktyce dość często zdarza się, że zakłady ubezpieczeń nie chcą wypłacać odszkodowań, bądź zaniżają kwoty.

Należy pamiętać, że w przypadku ubezpieczenia OC, roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, w każdym zaś razie z upływem 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

adwokat Patrycja Pietryka

Share Button