Alimenty z funduszu alimentacyjnego

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej, do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku gdy podejmuje naukę do ukończenia 25 roku życia.

Kiedy można otrzymać alimenty z funduszu alimentacyjnego?

Przede wszystkim podstawą jest bezskuteczność egzekucji. Bezskuteczności egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Polski.

Kolejną przesłanką ubiegania się o te świadczenie jest kwota 725 zł. na osobę w rodzinie.

Prawnik podkreśla, że maksymalna kwota, jaką można uzyskać z funduszu alimentacyjnego, to kwota 500 zł.  

Wniosek o uzyskanie powyższego świadczenia, należy złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego wg miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć w/w dokument świadczący o bezskuteczności egzekucji oraz informacje o dochodach rodziny. Inne elementy wniosku to: m.in. dane wnioskującego i dziecka, adres zamieszkania, pesele, wskazanie adresu do doręczeń, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, opis stanu faktycznego.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela, należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.

W razie jakichkolwiek niejasności w zakresie wypełnienia wniosku, warto dopytać pracowników Instytucji, którzy powinni służyć pomocą.

W razie pytań zapraszam również do kontaktu z Kancelarią Adwokacką.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy na terenie Wrocławia i Wołowa. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button